Aktuality

10.09.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dodatkom č. 12 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 21/2007 z 30. 03. 2007 o organizačnej zmene v znení dodatku č. 1 až 11, vydaného dňa 30. 08. 2010, sa z r u š u j e "Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Bratislave, Trenčianska č. 55, 821 09 Bratislava II." dňom 13. septembra 2010 a jeho pôsobnosť sa týmto dňom v plnom rozsahu presúva do "Regionálneho pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom v Trnave, Vajanského nám. 22, 918 17 Trnava" a pod toto regionálne pracovisko budú okrem doterajších okresov "Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec" patriť tieto okresy: "Bratislava I-V, Malacky, Pezinok, Senec".
19.08.2010

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU ZA TRVALÉ UKONČENIE VÝSADBY VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach ...
viac informácií
21.07.2010

Oznámenie zo dňa 21.07.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 21.07.2010 aktualizovala...
viac informácií
30.06.2010

Oznámenie - výnimka predkladania prvej žiadosti o platbu v rámci OPRH 2007-13

V zmysle Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, na základe ktorej boli vyhodnocované projekty v rámci 1. výzvy, je prijímateľovi uložená povinnosť, predložiť prvú žiadosť o platbu do ...
viac informácií
28.06.2010

Oznámenie PPA - Sekcie organizácie trhu o ohlasovaní prípadov vyššej moci a výnimočných okolností.

Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
viac informácií
11.06.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) oznamuje konečným prijímateľom pomoci z programu SAPARD, SOP P-RV 2004 -2006, PRV 2004-2006, PRV 2007 - 2013 a OP RH (ďalej KP), u ktorých pretrváva platnosť zmluvy o poskytnutí NFP, že ...
viac informácií
04.06.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že vykonala na webovej stránke PPA výmenu nasledovných dokumentov...
viac informácií
01.06.2010

Oznámenie pre dodávateľov v rámci programu "Školské ovocie"

Vzhľadom na priebeh čerpania finančných prostriedkov v rámci programu "Školské ovocie" oznamujeme všetkým dodávateľom, že pridelené finančné prostriedky na školský rok 2009/2010 sú na základe predbežných hlásení dodávateľov prekročené nad stanovený limit Európskou komisiou. Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) v súčasnosti konzultuje spôsob vyplatenia už zrealizovaných dodávok s Európskou komisiou.
viac informácií
31.05.2010

Doplňujúca informácia pre záujemcov o finančnú podporu na sušené krmivo

Oznamujeme všetkým záujemcom o finančnú podporu na sušené krmivo, že pre hospodársky rok 2010/2011 bol termín na podanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku alebo nákupcu, 15. marec 2010. Záujemcovia, ktorí nestihli podať na PPA žiadosť...
viac informácií
19.05.2010

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k aktualizovaným formulárom monitorovacích správ projektov...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev