Aktuality

16.10.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálne informácie o priamych podporách, projektových podporách a opatreniach organizácie trhu.

14.10.2009

Upozornenie k späťvzatiu žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pokiaľ žiadatelia požiadajú (resp. požiadali) o späťvzatie žiadosti o NFP, ktorú si podali v rámci výberového kola pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, konaného v dňoch 14.9. - 30.10.2009, nebude PPA v rámci uvedeného výberového kola (s rozlíšením žiadostí zvlášť pre RV a zvlášť pre ŽV) akceptovať ďalšiu žiadosť o NFP, podanú namiesto späťvzatej žiadosti. Takúto žiadosť PPA nepríjme, resp. ju žiadateľovi vráti.
14.10.2009

Upozornenie ohľadne vrátenia projektovej dokumentácie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe písomného požiadania vráti žiadateľom projektovú dokumentáciu, resp. projekt ozdravných opatrení len v prípade žiadostí, ktoré neboli schválené. Ostatné prílohy žiadosti PPA žiadateľom nevráti.
14.10.2009

Oznámenie č. 22 zo dňa 14.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader (str. 8)...
viac informácií
13.10.2009

Oznámenie PPA pre konečných príjemcov pomoci z pokračujúcich záväzkov PRV SR 2004 – 2006

PPA oznamuje príjemcom pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat, že finančné prostriedky...
viac informácií
13.10.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj zverejnila zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1.
viac informácií
12.10.2009

Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na pšenicu obyčajnú

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 8. októbra 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 264 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 939/2009, ktorým sa pozastavuje od 2. októbra 2009 od 13:00 hod. bruselského času vydávanie licencií na dovoz pšenice obyčajnej v rámci subkvóty III na prebiehajúcu kvótovú tranžu č. 4, číslo kvóty 09.4125 administrovanej v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1067/2008.
07.10.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
06.10.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálnu informačnú brožúrku o PPA.
01.10.2009

Dodatok k Oznámeniu č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev