Aktuality

24.04.2024

REGISTRÁCIA NOVÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTÁTNU POMOC V DATACENTRE (prístup do ITMS2014+)

PPA oznamuje všetkým žiadateľom, ktorí sú oprávnení v zmysle schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (dostupná na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, konkrétne na https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-podporu-polnohospodarskej-prvovyroby-rybolovu-a-akvakultury-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/161---19125/), a ktorí nie sú registrovaní v systéme ITMS2014+, aby svoju registráciu neodkladali na čas vyhlásenia výzvy (máj 2024). Registrácia nie je časovo obmedzená. Bez registrácie nebude žiadateľovi umožnené podať žiadosť v zmysle vyššie uvedenej schémy. Všetky potrebné informácie sú dostupné v usmernení k registrácii. 
viac informácií
16.04.2024

PPA spustila prijímanie žiadostí o priame podpory pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s prijímaním jednotných žiadostí. S cieľom zjednodušiť proces podania žiadosti a poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie na jednom mieste, pre kampaň 2024 bola vytvorená špeciálna samostatná podstránka.
viac informácií
12.04.2024

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024 _ AKTUALIZOVANÉ 10.5.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti pre r. 2024. Prijímatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky za pomoci elektronickej schránky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
viac informácií
12.04.2024

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2024. Prijímatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky za pomoci elektronickej schránky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.
viac informácií
12.04.2024

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2024.
viac informácií
12.04.2024

Stanovisko MPRV SR k Oznámeniu vo Vestníku k uplatneniu výnimky DPEP 8 v roku 2024

PPA predkladá stanovisko MPRV SR k Oznámeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o stanovení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o uplatňovanie normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy normy DPEP 8 a pravidlá týkajúce sa zmien strategických plánov SPP pre zmeny určitých ekoschém v roku podávania žiadostí 2024 (č. 6808/2024).
viac informácií
05.04.2024

PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v trende elektronizácie a digitalizácie procesov. Od nadchádzajúcej kampane 2024 bude možné podávanie žiadostí o priame podpory výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
viac informácií
04.04.2024

PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024
03.04.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júla 2024.
viac informácií
03.04.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 5 v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109585. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júna 2024.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ