21.11.2016

Oznámenia pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017

v súvislosti s informačným systémom
„Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v súlade so závermi 31. porady vedenia MPRV SR oznamujú nasledovné.

V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS), sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA, prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/ .

V zmysle článku 17 ods. 1 a 2 VNK č. 809/2014 na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a / alebo nepoľnohospodárskej pôdy, príslušný orgán poskytne príjemcovi geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.

Odsek 1 sa uplatňuje takto:

  1. od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;
  2. od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;
  3. od roku 2018 na všetkých príjemcov.

V roku 2017 predstavuje v Slovenskej republike legislatívou EÚ vyžadovaných 75 % celkovej plochy určenej pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku približne 1.400.000 ha, čo by pri zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP (teda podobným spôsobom, ako tomu bolo v roku 2016) prakticky znemožnilo zabezpečenie vyplácania priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS od 1. decembra 2017.

MPRV SR, PPA a NPPC-VÚPOP, z uvedeného dôvodu pripravili postup spracovania priestorových údajov o nahlásených plochách v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017.

Postup stanovuje pravidlá pre vygenerovanie zoznamu žiadateľov, ktorým nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť uvedenej aktivity sa postup zameriava na žiadateľov, u ktorých je predpoklad, že môžu mať dostatočné personálne kapacity a technické zručnosti na zakresľovanie prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. Ide o žiadateľov, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha. Súčasne ide o žiadateľov, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP. Týmto žiadateľom nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. Samozrejme, títo žiadatelia budú mať naďalej možnosť individuálne požiadať o predloženie grafického materiálu k žiadosti v papierovej podobe, avšak s rizikom, že tieto im nebudú dodané včas a s dôsledkami v podobe nepresností pri ich následnom zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP do GSAA a stým spojeným oneskorením administrácie a vyplácania priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS. Žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha, bude súčasne poskytnutá technická pomoc v podobe preškolenia prostredníctvom Agroinštitútu Nitra, štátny podnik. Školenia budú organizované v termínoch od 21.11. – 22.12.2016. Bližšie informácie obdržia dotknutí žiadatelia prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ostatní žiadatelia budú preškolení v ďalšej fáze.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ