Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

22.05.2019

01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


16-05-2019 - 09-06-2019

  AEKO - AEKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


01-05-2019 - 31-10-2019

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratmi


20-03-2019 - 20-06-2019

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek