01.05.2019 - 30.04.2020

  Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť

Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA (http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2019/9076) do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť