Usmernenie

06.03.2012

Príloha č. 11

Čestné vyhlásenie partnera projektu, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 12

Potvrdenie miestne skupiny

06.03.2012

Príloha č. 13

Potvrdenie riadiaceho orgánu

06.03.2012

Príloha č. 14

Vykonávanie projektov spolupráce

06.03.2012

Príloha č. 15

Kritériá kvalitat. hodnotenia opatrenia 4.2

06.03.2012

Príloha č. 16

Pracovný výkaz

05.04.2011

Príloha č.1 Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia

06.03.2012

Príloha č. 18 Vzor výzvy na implementáciu stratégie, SZ

06.03.2012

Príloha č. 18 Vzor výzvy na implementáciu stratégie, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev