Podopatrenie 7.4

27.10.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP

PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.4.

27.10.2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

27.10.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.4 b

27.10.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

27.10.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev