Pre PRV 2014-2020

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 808/2014

zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 215/2014

zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1975

z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

12.05.2016

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EÚ

z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

12.05.2016

NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013

z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

12.05.2016

NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 2988/95

z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

12.05.2016

NARIADENIE RADY (EURATOM, ES) č. 2185/96

z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi

12.05.2016

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis(Text s významom pre EHP)

12.05.2016

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014

zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

12.05.2016

NARIADENIE KOMISIE (ES, EURATOM) č. 1302/2008

zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev