Aktuality

14.08.2009

Oznámenie pre žiadateľov o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o vývozné licencie a vývozné náhrady pre syry, že dňa 13. augusta 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 209 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky.
viac informácií
11.08.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií
11.08.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za používanie zahusteného hroznového muštu

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií
04.08.2009

Oznámenie č.03/OPRH zo dňa 4.08.2009

 • Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že doposiaľ uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s bankami a finančnými inštitúciami sa vzťahujú iba na projekty spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
 • Ak by došlo k rozšíreniu spolupráce medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bankami a inými finančnými inštitúciami, PPA bude o tejto skutočnosti informovať.

 • 04.08.2009

  Oznámenie č. 13 zo dňa 04.08.2009

  PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Súčasťou výzvy je (v bode 4) Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a Príloha č. 1.
  31.07.2009

  Oznámenie

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 31.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
  viac informácií
  30.07.2009

  Oznamenie

  PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 29.7.2009 v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcie projektových podpôr zverejnila Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader vrátane príloh.
  28.07.2009

  Oznámenie zo dňa 28. 7. 2009

  o zmene číslovania výziev pre opatrenie č. 1.1 - Modernizácia fariem a opatrenií č. 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a č. 3.3 - Vzdelávanie a informovanie. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadateľa.
  viac informácií
  27.07.2009

  Oznámenie zo dňa 27. 7. 2009

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 27.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami
  viac informácií
  22.07.2009

  Oznámenie

  PPA, že dňa 1.7.2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré súčasne zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len zrušené nariadenia vlády).
  viac informácií

  PPA Podcast

  Logo - PRV SR 2014-2020

  Miestne akčné skupiny

  Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

  Aktuálne výzvy

  Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

  CAF

  ISO 37001

  Naj zamestnávateľ