Aktuality

24.09.2008

Oznámenie zo dňa 24. 9. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 24. 9. 2008...
viac informácií
12.09.2008

Oznámenie

Dňa 11.9.2008 bol Ing. Roman Serenčéš, PhD., vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
10.09.2008

Oznámenie PPA č. 15 zo dňa 10.9.2008

PPA oznamuje žiadateľom, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 zverejnila pod bodom 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva...
viac informácií
10.09.2008

Oznámenie PPA č. 16 zo dňa 10. septembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, že v zmysle ...
viac informácií
04.09.2008

Vývoz syrov do USA

Termín podávania žiadostí o licencie na vývoz syrov do USA v roku 2009 v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 850/2008 je od 1. do 10. septembra 2008.
02.09.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov...
viac informácií
26.08.2008

Oznámenie PPA č. 14 zo dňa 26. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že začala s kontrahovaním projektov na základe predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013...
viac informácií
19.08.2008

Oznámenie PPA č. 13 zo dňa 19. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR ...
viac informácií
18.08.2008

Oznámenie PPA č. 11 zo dňa 18. augusta 2008 (úprava Oznámenia PPA č. 04 zo dňa 25. apríla 2008)

PPA upravuje znenie poslednej vety uvedeného oznámenia nasledovne: Zmluvy, v ktorých prenajímateľom alebo predávajúcim je Slovenský pozemkový fond a je ich ...
viac informácií
18.08.2008

Oznámenie PPA č. 12 zo dňa 18. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že predlžuje termín prijímania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre ...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ