Aktuality

29.02.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom (Vestník MP SR - Čiastka č. 9 zo dňa 23. marca 2004) oznamuje ...
viac informácií
22.02.2008

Oznámenie

PPA uverejnila materiály o administrovaní systému zábezpek v časti Sekcia organizácie trhu >Obchod. mechanizmy >Zábezpeky
18.02.2008

Oznámenie

PPA uverejnila Operačný program rybné hospodárstvo v časti Sekcia projektových podpôr >Operačný program rybné hospodárstvo
07.02.2008

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - vlastný dokument, výzvy na predkladanie žiadostí, príručka, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľková časť, žiadosť o platbu

30.01.2008

Oznámenie o povinnosti žiadateľov o platbu na pestovanie energetických plodín - samospracovateľov viesť skladovú evidenciu

28.01.2008

Oznámenie

Oznámenie PPA k monitorovacím správam za rok 2007 pre príjemcov pomoci v rámci programov SOP P-RV a PRV.
viac informácií
15.01.2008

Oznámenie o pozastavení vývozných náhrad v sektore ovocia a zeleniny

viac informácií
15.01.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č.369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve a na základe schém štátnej pomoci vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2008 v termíne od 15. januára 2008 do 31. januára 2008.
viac informácií
14.01.2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení vydávania licencií na dovoz ryže

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o dovoz ryže z Egypta v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže ...
viac informácií
14.01.2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení uplatňovania dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2007/2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 4. januára 2008 v Úradnom vestníku EÚ L 1 bolo uverejnené nariadenie Rady (ES) č. 1/2008, ktorým sa ...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ