Aktuality

30.06.2023

PPA SPLNILA ÚLOHU A VYPLATILA ŽIADATEĽOM VYŠE 95% PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 30. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) splnila svoju zákonnú úlohu a do dnešného dňa – 30. júna 2023, vyplatila potrebných 95% žiadostí o priame podpory 2022.
PPA rozhodla už o 96,45 % finančných prostriedkov z celkového počtu 18 734 žiadostí v hodnote 565 mil EUR. Na účty žiadateľov poslala 95,01 %, čo predstavuje sumu 536,8 mil EUR. Všetky žiadosti o priame podpory boli dôsledne preverené, keďže vedenie PPA uplatňuje zodpovedný prístup a chráni finančné záujmy EÚ a SR.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že sa nám podarilo splniť ďalšiu veľmi dôležitú úlohu. Slovenskí poľnohospodári sú pre nás vždy na prvom mieste a som presvedčený, že aj tento typ dotácie im pomôže v ich podnikaní. Rovnako som rád, že sa nám darí vyplácať podpory poctivým farmárom a eliminujeme tých, ktorí boli v minulosti zvyknutí systém zneužívať“.
viac informácií
19.06.2023

AJ FARMÁR BUDE MAŤ MOŽNOSŤ VSTÚPIŤ DO PROCESU OVEROVANIA PLÔCH, NA KTORÉ ŽIADA PODPORU – PPA MU UMOŽNÍ POUŽIŤ VLASTNÉ FOTKY PLOCHY.

Bratislava, 19. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude využívať diaľkový prieskum Zeme na overovanie činností na plochách. Ak si farmár podáva žiadosť o priame platby, deklaruje plodinu, prípadne kultúru na konkrétnej ploche, na ktorej hospodári. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch – AMS – dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár skutočne zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity. Povinnosť zaviesť systém AMS vyplýva z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027.
viac informácií
19.06.2023

PPA zverejňuje bodové hranice pre výzvy č. 51/PRV/2021 a 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra realizovala výber na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t. j. projekty boli zoradené podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a zároveň bola vytvorená hranica finančných možností za príslušnú oblasť.
viac informácií
16.06.2023

PPA POMÁHA PRVOVÝROBCOM V POĽNOHOSPODÁRSTVE S PLATENÍM POISTNÉHO.

Bratislava, 16. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala od 26. apríla 2023 v rámci Výzvy o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 352 žiadostí v hodnote takmer 3 510 563 EUR.
viac informácií
16.06.2023

Oznámenie k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024.

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje oznámenie pre žiadateľov k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2023/2024.
viac informácií
15.06.2023

PPA POMÁHA POĽNOHOSPODÁROM VZDELÁVAŤ SA Z DVOJMILIÓNOVEJ VÝZVY.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 67/PRV/2023 pre opatrenie         1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností.
viac informácií
15.06.2023

PPA OD DNES PRIJÍMA ŽIADOSTI NA PODPORU VZDELÁVANIA A MARKETINGU.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 68/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.
viac informácií
14.06.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – NA PODANIE ŽIADOSTI ZOSTÁVA SEDEM DNÍ.

Bratislava, 14. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra od 20. marca 2023 prijíma žiadosti v rámci výzvy na  podporu mimoprodukčných funkcií lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia ešte sedem dní, teda do 20. júna 2023. Do dnešného dňa evidujeme 64 žiadostí v hodnote vyše 4 062 000 EUR.
viac informácií
13.06.2023

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava, 13. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie v termíne od 13. júna 2023 do 14. júna 2023. 
viac informácií
12.06.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102865. Výzva je otvorená od 13. júna 2023 do 14. júna 2023.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ