Aktuality

11.05.2023

ŽIADATELIA SA MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO ŠKOLSKÉHO PROGRAMU NA BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva žiadateľov o zabezpečenie činností v školskom programe pre školský rok 2023/2024 na predkladanie žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti alebo žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti. Termín, do kedy tak môžu všetci žiadatelia urobiť je do 31. mája 2023.
viac informácií
10.05.2023

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2023/2024 - mlieko

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. 05. 2023.
viac informácií
10.05.2023

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 10. 05. 2023, resp. do 31. 05. 2023.
viac informácií
10.05.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU V HODNOTE 700 TISÍC EUR, URČENÝCH NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Výzva na túto dotáciu je otvorená od dnes 10. mája 2023 do 26. mája 2023.

viac informácií
09.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 66/PRV/2023 pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 66/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
09.05.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103050Výzva je otvorená od 10. mája 2023 do 26. mája 2023.
viac informácií
09.05.2023

PPA VYPLÁCA PRIAME PODPORY ŽIADATEĽOM SPRÁVNE, NEVYPLATENÉ ZOSTÁVAJÚ IBA TIE, KTORÉ JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ.

Bratislava, 9. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022 a vyše 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti. V tomto prípade teda do 30. 6. 2023. 
viac informácií
04.05.2023

Aktualizácia č. 4 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti https://www.apa.sk/52-prv-2022 Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
viac informácií
28.04.2023

Usmernenie pre prijímateľov priamych podpôr a podpôr na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky ohľadne vedenia dokladov preukazujúcich plnenie podmienok pre poskytnutie podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje prijímateľov priamych podpôr a podpôr na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na potrebu priebežného a dôsledného vedenia dokladov a to najmä evidencie o striedaní plodín a agrotechnických operáciách (tzv. kniha honov) a v prípade pasienkového chovu hospodárskych zvierat aj denníkov pasenia. Dôležité je uvádzanie presných dátumov všetkých agrotechnických operácií , ktorých vykonanie je podmienkou pre poskytnutie podpory.
viac informácií
26.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA PLATBY POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE.

Bratislava, 26. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001