Aktuality

30.08.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.
viac informácií
30.08.2023

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 65/PRV/2022  Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.01.2023 do 15.09.2023

viac informácií
28.08.2023

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 7

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 7.
viac informácií
25.08.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY SI NOVÚ POVINNOSŤ SPLNILA, STÁLE ZOSTÁVA ČASŤ Z NICH, KTORÍ TAK EŠTE NEUROBILI.

Bratislava, 25. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Po ich administrácii preverila ich kompletnosť. V tejto súvislosti skontrolovala aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov, ktorú malo 16 602 prijímateľov.
viac informácií
22.08.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2023/2024
viac informácií
21.08.2023

PPA ODPORÚČA ŽIADATEĽOM TZV. VÝZIEV 4.1 a 4.2, ABY ČO NAJSKÔR DOPLNILI DO ŽIADOSTÍ POTREBNÉ ÚDAJE.

Bratislava, 21. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023 a teda s tým súvisiacim posunutím termínu začiatku vyhodnocovania, zvládla túto úlohu v priebehu štyroch mesiacov. Aktuálne zasiela zmluvy a zároveň čaká na doplnenie údajov z rozhodnutí, ktoré boli doručené žiadateľom. V záujme urýchlenia zostávajúcich procesov a v niektorých prípadoch tiež v záujme čo najskoršieho vyplatenia peňazí žiadateľom, ich vyzývame na čo najskoršie doplnenie požadovaných údajov.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznanú organizáciu výrobcov za komoditu zemiaky

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov za komoditu zemiaky.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore mlieka a ml. výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa a zmeny ich uznania.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov,organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa a zmeny ich uznania.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ