Aktuality

26.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA PLATBY POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE.

Bratislava, 26. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.
viac informácií
26.04.2023

Zoznam odrôd konopy siatej, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb v roku 2023

Tento zoznám nájdete aj na webovom sídle MPRV SR.
viac informácií
25.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH.

Bratislava, 24. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Termín na podávanie žiadostí o túto štátnu pomoc je od 25. apríla 2023 do 23. mája 2023. Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

viac informácií
25.04.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v zmysle Schémy štátnej pomoci v znení Dodatku č. 4. Výzva je otvorená od 26. apríla 2023 do 26. júna 2023.
viac informácií
21.04.2023

Doplnenie informácii k spôsobu predkladania evidencie pozemkov

S ohľadom na pribúdajúce otázky k spôsobu vedenia a predkladania evidencie pozemkov pre účely prijímania žiadostí o priame podpory v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2023 vydáva PPA nasledujúce doplňujúce informácie.
Povinnosť predkladať Evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (ďalej len ,,evidencia“) zavádza NV SR č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky a to konkrétne v elektronickej forme.
viac informácií
18.04.2023

PPA A SPF SI BUDÚ VZÁJOMNE VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE – ZLEPŠÍ SA PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE.

Bratislava, 19. apríl 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) prvý krát v histórii rokovalo so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) o možnej spolupráci. Výsledkom je dnešné podpísanie Memoranda o vzájomnej pomoci a výmene dát.
viac informácií
18.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov - možnosť predĺženia lehoty

V prípade ak termín do ktorého je potrebné zrealizovať aktivity projektu, uvedený v čl. 3 Termín realizácie projektu Zmluvy o poskytnutí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stanovuje, že doba realizácie aktivít je kratšia ako 4 roky od účinnosti zmluvy je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o predĺženie tejto lehoty, a to najviac na obdobie 4 rokov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, maximálne však do 30.06.2025.

Žiadosť o predĺženie tejto lehoty je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu pred termínom realizácie uvedenom v čl. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

17.04.2023

PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI O PRIAME PODPORY 2023 PODĽA PRAVIDIEL NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA.

Bratislava, 17. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o priame podpory 2023. Ide o prvú kampaň nového programového obdobia 2023-2027, ktoré prináša mnohé novinky pre žiadateľov a ktoré bude PPA uplatňovať už pri týchto žiadostiach.
viac informácií
17.04.2023

Aktualizácia č. 4 výzvy č. 51/PRV/2021

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 51/PRV/2021 Výzvu č. 51/PRV/2021 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
Dátum platnosti: bez zmeny výzva už je uzavretá; upravuje sa alokácia finančných prostriedkov určených na vyčerpania vo výzve
viac informácií
14.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu Jednotnej žiadosti pre rok 2023 aj vo formáte PDF – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory na rok 2023 aj vo formáte PDF. Prijímatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001