Legislatíva SR

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46931

05-04-2019

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Číslo schémy: DM – 12/2017

05-04-2019

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3

Číslo schémy: DM – 3/2014

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46905(2016/XA)

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46904(2016/XA)

05-04-2019

Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46903(2016/XA)

02-01-2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z.

o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

22-12-2017

Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22-06-2016

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 10. decembra 2014 č. 660/2014/100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

22-06-2016

Zákon č. 358/2015 Z.z.

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o štátnej pomoci)