Projektové podpory

Sekcia projektových podpôr

 • vyhlasuje výzvy, prijíma, registruje, kontroluje, spracúva a kontrahuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
   
 • pripravuje a aktualizuje Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a Príručku pre prijímateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
   
 • sleduje limity finančných prostriedkov v rámci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006, Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006, Program rozvoja vidieka 2007-2013, Program rozvoja vidieka 2014-2020
   
 • kontroluje žiadosti o platbu a návrhy na platby beneficientom v súlade s legislatívou ES a SR
   
 • monitoruje implementáciu opatrení a programov, tvorí mesačné prehľady o projektoch SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 a Plán rozvoja vidieka 2004-2006,  Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 a Program rozvoja vidieka 2014-2020
   
 • pripravuje základnú špecifikáciu pre tvorbu IS a spolupracuje pri testovaní systému
   
 • spolupracuje so Sekciou kontroly a Sekciou financovania podpôr v otázkach autorizácie platieb a nezrovnalostí a pri vypracúvaní X-tabuliek
   
 • vypracúva správy o implementácii programov pre MPRV SR a ostatné oprávnené inštitúcie
   
 • poskytuje informácie v súčinnosti s Kanceláriou generálneho riaditeľa v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
   
 • vypracúva stanoviská ku kontrolným zisteniam