Monitorovanie

21-03-2019

Monitorovacia správa projektu pre opatrenie 2

21-03-2019

Monitorovacia správa projektu pre podopatrenie 8.6

06-05-2016

Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

V zmysle príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný predložiť monitorovaciu správu (ďalej MS) projektu v rovnakom termíne ako záverečnú ŽoP. Povinnosť predkladania MS pre jednotlivé podopatrenia/opatrenia, integrované projekty upravuje zmluva ...

07-06-2016

Monitorovacia správa projektu pre opatrenie 1

07-06-2016

Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 5.1, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 16.4