Podopatrenie 1.2

28-06-2018

Výzva č. 34/PRV/2018 pre podopatrenie 1.2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

pre:
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 28.06.2018 do 10.08.2018