Podopatrenie 6.3

15-12-2017

Výzva - Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

15-12-2017

Príloha č.1 k výzve 6.3 formulár ŽoNFP

15-12-2017

Príloha č.2 k výzve 6.3 Príručka pre žiadateľa v3

15-12-2017

Príloha č.3 k výzve 6.3 synergie