Trhové mechanizmy

LICENCIE A ZÁBEZPEKY

Základná legislatíva

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237
z 18. mája, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008. (konsolidované znenie 29/10/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239
z 18. mája, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií. (konsolidované znenie 29/10/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2235
zo 4. decembra 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2018 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej.

 

Nariadenie vlády SR č. 220/2015 Z. z.

o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek.

 

Metodický pokyn
Pôdohospodárskej platobnej agentúry vydaný Rozhodnutím č. 83/2004 generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 23. 09. 2004.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006
z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2018)

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/56
z 12. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014
zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť. (konsolidované znenie 20/01/2018)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 85/2008. (konsolidované znenie 01/01/2018)

 

Nariadenie Rady (EHS, EUROATOM) č. 1182/1971
z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

 

LICENCIE

Obilniny

Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003
z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu. (konsolidované znenie 06/11/2016)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081
z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2200
z 28. novembra 2017, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny z Ukrajiny a ktorým sa stanovuje ich správa.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008
z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. (konsolidované znenie 21/09/2017)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín. (konsolidované znenie 01/01/2012)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003
z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje aj jej spravovanie. (konsolidované znenie 01/01/2012)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2307/1998
z 26. októbra 1998 o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN 2309 10 90 a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie.

 

Cukor

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1085
z 19. júna 2017, ktorým sa  mení nariadenie (ES) č. 891/2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru  a zabezpečuje ich správa.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1550
zo 17. septembra 2015, ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o dovoz a rafináciu výrobkov z cukru číselného znaku KN 1701 na základe preferenčných dohôd.

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1538
z 23. júna 2015, ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o dovozné licencie, prepustenie do voľného obehu a dôkaz o rafinácii výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 v rámci preferenčných dohôd, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006
z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru. (konsolidované znenie 01/10/2017)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1498/2007
z 18. decembra 2007 o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009
z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa. (konsolidované znenie 01/10/2017)

 

Čerstvé ovocie a zelenina -  Cesnak

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007
z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín. (konsolidované znenie 01/01/2017)

 

Ryža

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012
zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2011
zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006
z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/1990. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 972/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu. (konsolidované znenie 01/09/2014)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003
z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu. (konsolidované znenie 06/11/2016)

 

Spracované ovocie a zelenina - Konzervované huby

Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006
z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín. (konsolidované znenie 01/01/2017)

 

Etylalkohol

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237
z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008. (konsolidované znenie 29/10/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239
z 18. mája, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií. (konsolidované znenie 29/10/2017)

 

Tuky a oleje - Olivový olej a olivy

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spracovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku. (konsolidované znenie 27/04/2016)

 

Ľan a konope

Metodický postup
K vydávaniu licencií na dovoz konopných semien na iný účel ako na siatie z tretích krajín, Príloha č. 1 k R. č. 68/2017.

 

Usmernenie MPRV SR č. 17213/2014
zo dňa 19. 06. 2014 k podmienkam pre schválenie oprávnených dovozcov konopných (Cannabis sativa L.) semien na iný účel ako na siatie v rámci postupov vydávania licencií pre dovoz konopných semien na iný účel ako na siatie z tretích krajín Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

 

Zákon č. 152/1995 Z. z
o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 271/2005 Z. z.
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 139/1998 Z. z.
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 

Hydina a vajcia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/398
z 8. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 616/2007, pokiaľ ide o niektoré dodatočné colné kvóty v odvetví hydinového mäsa, a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného nariadenia na kvótový rok 2018/2019

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2078
z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007
zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007
z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007
zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007
z 26. novembra 2007, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva. (konsolidované znenie 01/01/2010)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007
z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.774/1994, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa. (konsolidované znenie 30/06/2017)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 90/2011
z 3. februára 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných povolení v sektore hydinového mäsa. (konsolidované znenie 01/01/2012)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2077
z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007
z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2010
z 13. decembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec. (konsolidované znenie 01/01/2012)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 933/2009
zo 6. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) c. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót na dovoz výrobkov z odvetvia hydinového mäsa pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva.

 

Hovädzie a teľacie mäso

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1585
z 19. septembra 2017, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade, zabezpečuje ich správa a mení nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 412/2008
z 8. mája 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie. (konsolidované znenie 01/12/2012)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2008
z 19. mája 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91. (konsolidované znenie 01/01/2017)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2008
z 30. júla 2008, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91. (konsolidované znenie 26/06/2017)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 610/2009
z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie dovozných colných kvót na hovädzie a teľacie mäso s pôvodom z Čile. (konsolidované znenie 01/01/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2010
z 22. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a v Kosove. (konsolidované znenie 15/08/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 82/2013
z 29. januára 2013 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska. (konsolidované znenie 19/02/2013)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 593/2013
z 21. júna 2013, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa. (konsolidované znenie 21/09/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2012
z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2079
z 18. novembra 2015, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2009
z 14. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2010 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore.

 

Nariadenie Rady (ES) č. 617/2009
z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa. (konsolidované znenie 01/07/2012)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008
z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa. (konsolidované znenie 06/11/2016)

 

Bravčové mäso

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1585
z 19. septembra 2017, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade, zabezpečuje ich správa a mení nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009
z 27. mája 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa. (konsolidované znenie 21/09/2017)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2076
z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa.

 

Mlieko a mliečne výrobky

Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001
zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dohodami týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót, v znení neskorších predpisov. (konsolidované znenie 01/10/2018)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2080
z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o správu dovozných colných kvót na mliečne výrobky s pôvodom na Ukrajine a odstránenie dovoznej colnej kvóty na mliečne výrobky pôvodom v Moldavsku.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009
z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky. (konsolidované znenie 01/04/2015)

 

Vývozné náhrady ANNEX a NON ANNEX

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky. (konsolidované znenie 04/09/2014)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005
z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 817/2010
zo 16. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy. (konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2010
z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k Zmluve, a kritéria stanovovania výšky týchto náhrad v platnom znení. (konsolidované znenie 15/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008
zo 17. septembra 2008 ustanovujúce metódy analýzy a iné technické opatrenia nevyhnutné na vykonávanie vývozného režimu tovaru nezahrnutého v prílohe I zmluvy. (konsolidované znenie 02/03/2010)

 

Nariadenie Komisie  č. 234/2010

z 19. marca 2010 ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami. (konsolidované znenie 01/07/2013)

Aktívny zušľachťovací styk

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2010
z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k Zmluve, a kritéria stanovovania výšky týchto náhrad v platnom znení. (konsolidované znenie 15/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/2001
z 19. júla 2001, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy k nariadeniu rady (ES) č.3448/93 o prepúšťaní určitých množstiev určitých základných výrobkov uvedených v zozname v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku bez predchádzajúceho preskúmania ekonomických podmienok.(konsolidované znenie 01/07/2013)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky. (konsolidované znenie 04/09/2014)