Živočíšne komodity

Opatrenie: „Prvonákupca mlieka“

Nariadenie vlády SR č. 55/2015 Z. z.
o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185
z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2014 
zo 17. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 479/2010 týkajúce sa oznámení členských štátov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v platnom znení

 

Opatrenie: Intervenčné skladovanie masla a SOM

​Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1872
​z 23. novembra 2018, ktorým sa stanovuje z nariadení č. (ES) 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2019 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový oej, a ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v rámci verejného intervenčného opatrenia v roku 2019 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1879
z 29. novembra 2018, ktorým sa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/995
z 12. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie ponúk

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/765
z 23. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/147
z 29. januára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenie pre nákup sušeného odstredeného mlieka

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/149
z 15. novembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie a kvalitatívne vlastnosti mlieka a mliečnych výrobkov oprávnených na verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/150
z 30. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o metódy analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov oprávnených na verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
z 11. marca, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018) 

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014
z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (konsolidované znenie 04/09/2014)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080
z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení (ďalej len "vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080")

Opatrenie: Intervenčný predaj mliečnych výrobkov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (konsolidované znenie 01/01/2019)

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013
zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovania niektorých drhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (konsolidované znenie 01/02/2018)

Delegované nariadenie 2016/1238
z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie(konsolidované znenie 07/02/2018)

 

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2016/1240
z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (konsolidované znenie 07/02/2018)

 

Delegované nariadanie Komisie (EÚ) č. 906/2014
z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú inverveciu ( konsolidované znenie 04/09/2014)

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014
zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (konsolidované znenie 20/01/2018)

 

Nariadenie Európskeho parlamnetu a Rady (ES) č. 853/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické prepisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (konsolidované znenie 01/01/2019)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/98
z 21. januára 2019, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2019

Opatrenie: Poskytovanie podpory na opatrenia na zlepšenie všeobecných podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi

Nariadenie vlády SR č. 135/2017 Z. z.

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produkatmi

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (konsolidované znenie 01/01/2019)

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2015/1366 

z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1368

zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (konsolidované znenie 08/08/2015