Aktuality

08.06.2023

Oznámenie pre MAS

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom iniciatívy LEADER, že v súvislosti s pripravovaným vydávaním rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 bude v celkovej schválenej sume uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP zohľadňovať sumy všetkých predložených žiadostí o platbu príslušnej MAS podaných na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kontrahovaných v rámci z výzvy č. 27/PRV/2018, a to ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP.
viac informácií
01.06.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIU V CELKOVEJ VÝŠKE 1,2 MIL EUR NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci – dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty. Termín na posielanie žiadostí je od 1. júna 2023 do 5. júna 2023. Alokácia na túto dotáciu je 1 200 000 EUR.

viac informácií
01.06.2023

PPA POMÔŽE 40 MILIÓNOVOU VÝZVOU NA ROZVOJ VIDIEKA.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 66/PRV/2023 z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
viac informácií
01.06.2023

Oboznámenie prijímateľov s plošným monitorovaním plôch (Area monitoring system)

V zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173, je pre členské štáty povinný nový komplexný prvok s názvom Area monitoring system (AMS)- Systém plošného monitorovania plôch. Je to nový spôsob ako overiť, či na poľnohospodárskych plochách prebehli požadované poľnohospodárske aktivity, a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.
viac informácií
31.05.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102808. Výzva je otvorená od 01. júna 2023 do 05. júna 2023.
viac informácií
29.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 68/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
29.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

PPA oznamuje, že zverejnila  výzvu č. 67/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
19.05.2023

Oznam o krátkodobej nedostupnosti aplikácie GSAA

PPA upozorňuje žiadateľov o priame podpory, ktorí ešte nevykonali zákres v aplikácii GSAA, že z technických príčin bude webová aplikácia GSAA nedostupná pre žiadateľov v nasledovných termínoch: 
23.05.2023 (utorok) - od 15.00 do 18.00 hod.

25.05.2023 (štvrtok) - od 15.00 do 18.00 hod.

viac informácií
15.05.2023

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Školenie je určené pre odborných hodnotiteľov MAS a manažérov MAS - dňa 31.05.2023 v čase od 08:30 do 17:30 hod. Vás pozývame na školenie, ktoré bude prebiehať kombinovanou formou prezenčne (fyzicky) v priestoroch IZPI (Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra) a online.
viac informácií
15.05.2023

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v stredu 31. mája 2023 o 10.00 h.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001