Aktuality

10.08.2023

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 56/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2022 / Výzvy / Opatrenie 16 / Podopatrenie 16.1  Výzvu č. 56/PRV/2022 pre opatrenie: 16 – Spolupráca, podopatrenie: 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva.
viac informácií
03.08.2023

PPA VYZÝVA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY 2023 O DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ÚDAJOV, ABY IM MOHLA PENIAZE VYPLATIŤ.

Bratislava, 3. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Aktuálne tieto žiadosti administruje, preveruje duplicity a ich kompletnosť. V tejto súvislosti kontroluje aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov.
viac informácií
27.07.2023

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023 - DÔLEŽITÉ !!!

Oznamujeme prijímateľom, ktorí zatiaľ nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023, že v zmysle § 30 ods. 1, NV č. 120/2023 Z. z. v platnom znení „Žiadateľ predkladá v roku predloženia žiadosti 2023 elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 druhého bodu do 31. júla 2023.
viac informácií
25.07.2023

Oznámenie pre žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2023 predložili žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, tzv. VDJ 2023, že v týchto dňoch pristúpila k administratívnym kontrolám plnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p.
viac informácií
21.07.2023

PPA OPÄŤ POMÔŽE FARMÁROM – V RÁMCI ZELENEJ NAFTY ROZDELÍ 32 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 21. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023.

Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.

viac informácií
21.07.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2023)

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103618. Výzva je otvorená od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.
viac informácií
20.07.2023

POĽNOHOSPODÁRI NEMUSIA MAŤ OBAVY Z NOVÉHO SYSTÉMU AMS – V SÚČASNOSTI HO IBA TESTUJEME.

Bratislava, 20. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke.

Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté. Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

viac informácií
18.07.2023

DO EKOSCHÉM SA PRIHLÁSILA VYŠE POLOVICA ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 18. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023-2027 v oblasti Ekoschém, do ktorých sa prihlásila vyše polovica žiadateľov (53,16%). Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Verím, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov. Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 EUR na hektár, tak pri Ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení“.
viac informácií
17.07.2023

Oznámenie pre MAS a potencionálnych žiadateľov

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) a potencionálnym žiadateľom z podopatrení 6.1 a 6.3, že berúc do úvahy termín vydania Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 a technické problémy s ITMS budú po aktualizácií stratégií príslušných MAS v blízkej dobe aktualizované výzvy na základe požiadavky zo strany MAS. Po aktualizácii bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy.
06.07.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU S PPA ZVLÁDA BEZ PROBLÉMOV.

Bratislava, 6. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zintenzívňuje elektronickú komunikáciu so žiadateľmi o podpory a rok 2023 je prvý z nového programového obdobia 2023-2027, v ktorom všetky právnické osoby musia komunikovať s PPA výlučne elektronicky. Prvé skúsenosti ukazujú, že túto povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom www.slovensko.sk , zvládajú žiadatelia bez väčších problémov. Potvrdili to aj informácie, ktoré PPA získavala priebežne zo strany SPPK, pričom so všetkými stavovskými organizáciami agentúra komunikovala prostredníctvom školení, seminárov a webinárov. 

viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ