Aktuality

31.07.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 31.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
viac informácií
30.07.2009

Oznamenie

PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 29.7.2009 v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcie projektových podpôr zverejnila Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader vrátane príloh.
28.07.2009

Oznámenie zo dňa 28. 7. 2009

o zmene číslovania výziev pre opatrenie č. 1.1 - Modernizácia fariem a opatrenií č. 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a č. 3.3 - Vzdelávanie a informovanie. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadateľa.
viac informácií
27.07.2009

Oznámenie zo dňa 27. 7. 2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 27.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami
viac informácií
22.07.2009

Oznámenie

PPA, že dňa 1.7.2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré súčasne zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len zrušené nariadenia vlády).
viac informácií
16.07.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
viac informácií
15.07.2009

Oznámenie č. 12 zo dňa 15.07.2009

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0, formuláre žiadostí o NFP a tabuľková časť vo formáte Excel.
17.06.2009

Oznámenie

PPA pre žiadateľov o Platby za životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009 Opatrenie "Platby za životné podmienky zvierat" sa v podopatreniach...
17.06.2009

Oznámenie

10.06.2009

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.06.2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, že zverejnila na svojej internetovej stránke v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 11. OS 4 Leader Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ