Aktuality

27.07.2023

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023 - DÔLEŽITÉ !!!

Oznamujeme prijímateľom, ktorí zatiaľ nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023, že v zmysle § 30 ods. 1, NV č. 120/2023 Z. z. v platnom znení „Žiadateľ predkladá v roku predloženia žiadosti 2023 elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 druhého bodu do 31. júla 2023.
viac informácií
25.07.2023

Oznámenie pre žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2023 predložili žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, tzv. VDJ 2023, že v týchto dňoch pristúpila k administratívnym kontrolám plnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p.
viac informácií
21.07.2023

PPA OPÄŤ POMÔŽE FARMÁROM – V RÁMCI ZELENEJ NAFTY ROZDELÍ 32 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 21. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023.

Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.

viac informácií
21.07.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2023)

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103618. Výzva je otvorená od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.
viac informácií
20.07.2023

POĽNOHOSPODÁRI NEMUSIA MAŤ OBAVY Z NOVÉHO SYSTÉMU AMS – V SÚČASNOSTI HO IBA TESTUJEME.

Bratislava, 20. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke.

Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté. Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

viac informácií
18.07.2023

DO EKOSCHÉM SA PRIHLÁSILA VYŠE POLOVICA ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 18. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023-2027 v oblasti Ekoschém, do ktorých sa prihlásila vyše polovica žiadateľov (53,16%). Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Verím, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov. Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 EUR na hektár, tak pri Ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení“.
viac informácií
17.07.2023

Oznámenie pre MAS a potencionálnych žiadateľov

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) a potencionálnym žiadateľom z podopatrení 6.1 a 6.3, že berúc do úvahy termín vydania Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 a technické problémy s ITMS budú po aktualizácií stratégií príslušných MAS v blízkej dobe aktualizované výzvy na základe požiadavky zo strany MAS. Po aktualizácii bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy.
06.07.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU S PPA ZVLÁDA BEZ PROBLÉMOV.

Bratislava, 6. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zintenzívňuje elektronickú komunikáciu so žiadateľmi o podpory a rok 2023 je prvý z nového programového obdobia 2023-2027, v ktorom všetky právnické osoby musia komunikovať s PPA výlučne elektronicky. Prvé skúsenosti ukazujú, že túto povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom www.slovensko.sk , zvládajú žiadatelia bez väčších problémov. Potvrdili to aj informácie, ktoré PPA získavala priebežne zo strany SPPK, pričom so všetkými stavovskými organizáciami agentúra komunikovala prostredníctvom školení, seminárov a webinárov. 

viac informácií
30.06.2023

PPA SPLNILA ÚLOHU A VYPLATILA ŽIADATEĽOM VYŠE 95% PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 30. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) splnila svoju zákonnú úlohu a do dnešného dňa – 30. júna 2023, vyplatila potrebných 95% žiadostí o priame podpory 2022.
PPA rozhodla už o 96,45 % finančných prostriedkov z celkového počtu 18 734 žiadostí v hodnote 565 mil EUR. Na účty žiadateľov poslala 95,01 %, čo predstavuje sumu 536,8 mil EUR. Všetky žiadosti o priame podpory boli dôsledne preverené, keďže vedenie PPA uplatňuje zodpovedný prístup a chráni finančné záujmy EÚ a SR.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že sa nám podarilo splniť ďalšiu veľmi dôležitú úlohu. Slovenskí poľnohospodári sú pre nás vždy na prvom mieste a som presvedčený, že aj tento typ dotácie im pomôže v ich podnikaní. Rovnako som rád, že sa nám darí vyplácať podpory poctivým farmárom a eliminujeme tých, ktorí boli v minulosti zvyknutí systém zneužívať“.
viac informácií
19.06.2023

AJ FARMÁR BUDE MAŤ MOŽNOSŤ VSTÚPIŤ DO PROCESU OVEROVANIA PLÔCH, NA KTORÉ ŽIADA PODPORU – PPA MU UMOŽNÍ POUŽIŤ VLASTNÉ FOTKY PLOCHY.

Bratislava, 19. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude využívať diaľkový prieskum Zeme na overovanie činností na plochách. Ak si farmár podáva žiadosť o priame platby, deklaruje plodinu, prípadne kultúru na konkrétnej ploche, na ktorej hospodári. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch – AMS – dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár skutočne zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity. Povinnosť zaviesť systém AMS vyplýva z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001