Aktuality

11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 – školské mlieko

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií
11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií
08.09.2023

Oznámenie pre žiadateľov o schválenie operačného programu organizácií výrobcov (OV), združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov   OV, ZOV v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
viac informácií
08.09.2023

PPA OPÄTOVNE UPOZORŇUJE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY, ABY SI KONTROLOVALI PLOCHY V SYSTÉME AMS A REAGOVALI NA NEZROVNALOSTI .

Bratislava, 8. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v týchto dňoch kontaktuje žiadateľov o priame podpory a upozorňuje ich, aby si pozreli výsledky monitoringu AMS v GSAA a predovšetkým tí, ktorí majú aspoň jednu plochu oranžovú, reagovali. V prípade, že majú žiadatelia v GSAA iba zelené alebo sivé plochy, reakcia z ich strany nie je potrebná.
viac informácií
07.09.2023

PPA POSIELA POĽNOHOSPODÁROM PRVÉ ROZHODNUTIA K PRIAMYM PODPORÁM 2023, BUDÚCI TÝŽDEŇ ZAČNE POSIELAŤ PRVÉ PLATBY.

Bratislava, 7. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila už 98% priamych podpôr 2022 a v týchto dňoch posiela prvé rozhodnutia za priame podpory 2023. Zároveň už budúci týždeň môžu žiadatelia očakávať prvé platby na VDJ. Ide o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky, ktorá je poskytovaná výlučne zo štátneho rozpočtu a smeruje na podporu chovateľov dojčiacich kráv a chovateľov oviec a kôz. Žiadatelia si o túto podporu žiadajú každoročne v priebehu mesiaca február.

viac informácií
05.09.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Výzva je otvorená od 05. septembra do 19. septembra 2023.
viac informácií
04.09.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024.
viac informácií
31.08.2023

PPA VYHOVELA ŽIADOSTI POĽNOHOSPODÁROV A PREDLŽUJE IM TERMÍN NA VYSPORIADANIE NEZROVNALOSTÍ.

Bratislava, 31. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala rozhodnutie, že predlžuje termín na vysporiadanie nezrovnalostí, ktoré agentúra oznámila žiadateľom o dotáciu tzv. Zelená nafta. Poľnohospodárom dávame mesiac navyše a posúvame ho na 30. september 2023. Predĺženie termínu dáva žiadateľom možnosť podať včas námietku voči vystavenej nezrovnalosti a predložiť PPA skutočnosti, ktoré ich námietku podporia.
viac informácií
30.08.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.
viac informácií
30.08.2023

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 65/PRV/2022  Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.01.2023 do 15.09.2023

viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ