Aktuality

04.12.2023

Oznámenie pre MAS k monitorovacím správam pre podopatrenie 19.4

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) ako príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, že na preukázanie splnenia podmienky uvedenej v čl. 11, bod 1 všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. ustanovenia Príručky pre prijímateľa LEADER, časť. 6.12 Monitorovanie projektov, bod 12 b) - priebežná monitorovacia správa = obsahuje údaje realizácie/plnenia výstupov projektu v rámci podopatrenia 19.4, ktorú MAS predkladá pri každej ŽoP (Príloha č.24A), ktorá bude obsahovať informácie o spôsobe realizácie aktivít projektu, ktoré MAS uviedla v Prílohe č. 4 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 najmä so zreteľom na dosahovanie výstupov projektu. Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov na výstupy v zmysle (Prílohy č.10A) a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehala realizácia projektu.
O predloženie monitorovacej správy, musí MAS pred podaním žiadosti o platbu požiadať PPA prostredníctvom mailovej adresy: leader@apa.sk . PPA v zmysle požiadavky vytvorí v ITMS14+ monitorovací termín na samotné predloženie predmetnej monitorovacej správy. O vytvorení termínu bude príslušná MAS informovaná emailom. Následne bude MAS povinná predložiť monitorovaciu správu, ktorej predloženie a schválenie je podmienkou na vyplatenie príslušnej žiadosti o platbu na prevádzkové náklady a oživenie.
01.12.2023

Schválenie 1. modifikácie SP SPP 2023 - 2027

Dňa 30.11.2023 Európska komisia schválila 1. Modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027 pre Slovenskú Republiku.
viac informácií
26.11.2023

PPA VYPLATILA TAKMER CELÚ ZELENÚ NAFTU 2023.

Bratislava, 26. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila takmer celú štátnu pomoc tzv. Zelená nafta 2023. Do dnešného dňa poslala na účty prijímateľov 29,6mil EUR z celkovej sumy 30,8mil EUR, teda viac ako 96%.
viac informácií
23.11.2023

PPA UŽ POSLALA PRIJÍMATEĽOM VYŠE POLOVICU PLATIEB MIMORIADNEJ POMOCI.

Bratislava, 23. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s odosielaním platieb pre oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia mimoriadna pomoc. Doteraz bolo zaslaných cca 5 250 platieb, čo predstavuje približne 65% z celkového počtu platieb pre oprávnených príjemcov. V týchto platbách ide o sumu vyše 8 724 500 EUR čo je viac ako polovica ( 55%) z celkového rozpočtu určeného pre dané opatrenie.
viac informácií
16.11.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109113 (2023/N). Výzva je otvorená od 16. novembra do 30. novembra 2023.
viac informácií
13.11.2023

V PPA KONČÍ GENERÁLNY RIADITEĽ JOZEF KISS, SPLNIL VŠETKY ÚLOHY, KU KTORÝM SA ZAVIAZAL.

Bratislava, 13. november 2023: V Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) dnes ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Jozef Kiss. Po úspešnom procese ozdravného procesu v agentúre odovzdáva PPA dobre nastavenú a digitalizovanú. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Som rád, že sa nám spoločne s kolegami a zamestnancami podarilo dostať agentúru medzi dôveryhodné platobné inštitúcie, čo potvrdili aj európske audítorské autority. Verím, že kontinuita zostane zachovaná a želám slovenskému agrosektoru, aby fungoval v štandardných podmienkach a už nikdy nezažil situácie z minulosti“. Dodal, že náš vidiek si zaslúži dôstojné podmienky na svoj rozvoj a PPA sa pod jeho vedením vždy snažila, aby k tomu prispela. Jozef Kiss: „Som rád, že na všetkých stretnutiach s ministrom Richardom Takáčom odznela zhoda, že naštartované procesy musia pokračovať tak, aby nemohla byť spochybňovaná funkčnosť a ani nastavenia procesov“.
viac informácií
13.11.2023

PPA DNES VYPLATILA PRVÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY – IDE O ĎALŠÍ POSUN V PRIAMYCH PLATBÁCH 2023.

Bratislava, 13. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala vyplácať zálohové platby v celkovej výške cca 15 miliónov EUR pre približne 2 tisíc prijímateľov. Ide o podporné schémy platba na ovce a kozy a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
viac informácií
09.11.2023

Všetci prijímatelia priamych podpôr v II. pilieri budú zaradení do záväzkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, ktorí si v rámci predložených žiadostí na rok 2023 požiadali o niektoré z nasledujúcich neprojektových opatrení SPP SR na roky 2023-2027:
viac informácií
30.10.2023

PPA ZÍSKALA OCENENIE ZODPOVEDNÝ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ ZA ROK 2022.

Bratislava, 30. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) získala ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022. Portál TRANSPAREX udelil PPA ocenenie za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.
viac informácií
26.10.2023

PPA ZAČÍNA POSIELAŤ ZMLUVY K NOVÝM VÝZVAM.

Bratislava, 26. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne pokračuje v spracovaní výziev. Vo finálnej fáze sú výzvy č. 51 a č. 52, pri ktorých bola navyšovaná alokácia a s tým súvisel aj posunutý termín začiatku vyhodnocovania žiadostí. Po doplnení údajov resp. splnení podmienok, zo strany prijímateľov, už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ