Aktuality

06.02.2023

PPA SPĹŇA VŠETKY PODMIENKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI A ZA JEJ ZÁKLAD POVAŽUJE PREVENCIU.

Bratislava, 6. februára 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) si uvedomuje, že kybernetická a informačná bezpečnosť je nielen celospoločenským, ale aj globálnym problémom a vníma ju ako kľúčovú oblasť pre zaistenie kontinuity činnosti agentúry. Kontroly a audity, ktoré v tejto oblasti uskutočnili v agentúre aj externé autority, potvrdili, že systém je nastavený dobre.
viac informácií
06.02.2023

Oznámenie pre verejných obstarávateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, že verejní obstarávatelia sú v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať informačný systém Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma), ktorý poskytuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom, uchádzačom a záujemcom aplikačné programové vybavenie na realizáciu procesov verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným je dôležité dodať, že podľa § 187l ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. sa v prípade verejného obstarávania vyhláseného alebo preukázateľne začatého do 31. januára 2023 takáto povinnosť nevyžaduje.
viac informácií
30.01.2023

PPA UPOZORŇUJE NA PRAKTIKY POCHYBNÝCH „VYBAVOVAČOV“.

Bratislava, 30. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.
viac informácií
27.01.2023

Výzva č. 64/PRV/2023

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 64/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
26.01.2023

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PLATIEB – TAKMER 80% ROZHODNUTÍ UŽ POSLALA POĽNOHOSPODÁROM

Bratislava, 26. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Takmer 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty.
viac informácií
24.01.2023

Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre oprávnené činnosti v rámci podopatrenia 8.3, 8.4 a 8.5 PRV SR 2014 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje potencionálnym žiadateľom, že aktualizovala Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov pre výzvu č. 61/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
Pre prvé hodnotiace kolo výzvy č. 61/PRV/2022 s dátumom uzavretia 31.05.2023 platia pre potencionálnych žiadateľov sadzby štandardnej stupnice jednotkových nákladov aktualizované na základe jadrovej inflácie k 12/2022 zverejnenej Štatistickým úradom SR dňa 14.1.2023

23.01.2023

Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom o odborné hodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila otvorenú Výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3.
Prvý termín na zber žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 31.3.2023.
viac informácií
19.01.2023

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2023 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2023 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách od 2. februára 2023 do 20. apríla 2023, 17:00 hod. SEČ.
viac informácií
18.01.2023

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2022


viac informácií
13.01.2023

PPA SPUSTILA VYPLÁCANIE PLATIEB – IDE O HISTORICKY NAJSKORŠÍ TERMÍN SPUSTENIA PLATIEB V NOVOM ÚČTOVNOM ROKU

Bratislava, 13. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala dnešným dňom vyplácanie platieb v roku 2023. Je to historicky najskorší začiatok vyplácania v novom účtovnom roku, nakoľko v minulých rokoch sa tak dialo vždy až po uzavretí starého účtovného obdobia, čo bolo najskôr až na prelome mesiacov január a február.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF