Vznik ATIS

Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) vznikli v roku 1995 na základe projektu PHARE „Reštrukturalizácia vybraných odvetví potravinárskeho priemyslu“. Ich hlavným cieľom je napomôcť pri vytváraní transparentného trhového prostredia. Po ukončení projektu PHARE bol ATIS v roku 1996 organizačne začlenený do Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a v roku 2004 sa stal súčasťou Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Agrárny trh Slovenskej republiky sa v priebehu ostatných rokov výrazne mení. Zmeny agrárneho aj agropotravinárskeho trhu sa premietajú do výrobných, spracovateľských aj spotrebiteľských cien.

PPA - Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) monitoruje vývoj cien a trhu s komoditami a agroproduktmi v Slovenskej republike. PPA tak prispieva k transparentnosti trhového prostredia, umožňuje rovnaký prístup k informáciám podnikateľským subjektom aj jednotlivcom v oblasti poľnohospodárstva a agropotravinárstva. 

Poslanie a úlohy ATIS - legislatíva

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), oddelenie agrárnych informácií - ATIS vykonáva zber a spracovanie agrárnych cenových informácií a agrárnych trhových informácií za Slovenskú republiku v zmysle Zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 z. Z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to podľa §10, písmeno g).

Zber a spracovanie údajov

Monitoring agrárneho trhu realizuje ATIS za komodity a produkty:

- jatočné zvieratá a mäso,

- ovocie a zelenina, 

- obilniny, olejniny a zemiaky, múky, chleba, rožky, cestoviny

- mlieko a mliečne výrobky, 

- hydina a vajcia,

- cukor a cukrová repa.

Pri cenovom a trhovom monitoringu, ktorý vykonáva ATIS nejde o vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ale o výberové zisťovanie. Na rozdiel od štatistických zisťovaní respondenti ako aj ostatní užívatelia dostávajú spätné informácie v relatívne krátkom čase, tzn. sú informovaní o aktuálnom stave na trhu.

Výstupy zo zisťovaní sú pravidelne uverejňované na webovej stránke PPA (podľa komodít s výnimkou komodity cukor):

- v rámci Správ o trhu :

·    Jatočné zvieratá a mäso (dvojtýždenne)

·    Ovocie a zelenina (vydávanie správy bolo pozastavené v roku 2016)

·    Obilniny a zemiaky (mesačne)

·    Jatočná hydina a vajcia (dvojtýždenne)

·    Víno a hrozno (mesačne)

·    Mlieko a mliečne výrobky (mesačne)

- alebo Cenových prehľadov:

·    Jatočné zvieratá a mäso (dvojtýždenne)

·    Ovocie a zelenina (dvojtýždenne)

·    Obilniny a zemiaky (týždenne)

·    Mlieko a mliečne výrobky (týždenne)

·    Jatočná hydina a vajcia (dvojtýždenne)

Informovanie Európskej komisie

PPA - ATIS od roku 2004 pravidelne poskytuje Európskej komisii, v súlade s národnou a európskou legislatívou, informácie o priemerných nákupných, spracovateľských a veľkoobchodných cenách a množstve predaných produktov v SR, ako aj o cenách a množstve ovocia a zeleniny dovezeného z tretích krajín do SR.

Nová legislatíva EK - zvýšenie transparentnosti trhu EÚ

Za účelom rozšírenia monitorovania európskeho trhu, ktoré má zvýšiť transparentnosť v rámci potravinového dodávateľského reťazca a efektívne podporiť podmienky hospodárskej súťaže v celom reťazci, ako aj uľahčiť prijímanie informovanejších rozhodnutí verejným orgánom, prijala dňa 1. 10. 2019 Európska komisia vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1746, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii.

Na základe uvedenej legislatívy EÚ sa pre PPA - ATIS od 1. 1. 2021 rozšíri povinnosť zberu nových údajov o cenách a trhu za vybrané komodity a produkty ako aj počet oznámení povinne zasielaných do EK. Pre úspešné aplikovanie nariadenia v SR je pre PPA nevyhnutné, nadviazať spoluprácu s vybranými účastníkmi trhu, ktorí sa budú na rozšírenom monitoringu za SR podieľať.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ