Aktuality

14.02.2024

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2024 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
14.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024.
viac informácií
07.02.2024

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Od 8. februára 2024 agentúru povedie Marek Čepko. Do funkcie nastúpi po Vladimírovi Urmaničovi, ktorý v nej pôsobil od januára 2024.
viac informácií
01.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní aktualizovanej príručky pre žiadateľov - Schválenie zmien operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľov - Schválenie zmien operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
viac informácií
31.01.2024

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 63/PRV/2022  výzvu č. 63/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
viac informácií
30.01.2024

Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2024 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2024 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 14. mája 2024, 17:00 hod. SEČ.
viac informácií
26.01.2024

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 26. 1. 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr z kampane 2023. Vedenie agentúry o tom informovalo na spoločnom stretnutí predsedu SPPK Emila Macha.
viac informácií
26.01.2024

Oznámenia o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje, že uzavrie výzvy:
viac informácií
15.01.2024

NOVÝM GENERÁLNYM RIADITEĽOM PPA JE VLADIMÍR URMANIČ

Bratislava, 15. január 2024: Bratislava - Od 15. januára 2024 vedie Pôdohospodársku platobnú agentúru nový generálny riaditeľ Vladimír Urmanič. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Vladimír Urmanič nastupuje do funkcie po Ondrejovi Humajovi, ktorý v nej pôsobil od novembra 2023.
viac informácií
15.01.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre rok 2024

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre rok 2024.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ