Európska legislatíva

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014

z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa ...

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014

zo 16. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014

zo 17. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2014

z 22. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2014

z 12. augusta 2014 o určení miery úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1044/2014

z 3. októbra 2014, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2014 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2014

zo 17. novembra 2014, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1259/2014

z 24. novembra 2014 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roku 2014 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/747

z 11. mája 2015, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien ...

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ