Oznámenia

19.04.2023

Oznam pre prijímateľov na podporu na dobré životné podmienky zvierat – zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje prijímateľov, ktorí si plánujú predložiť žiadosť o podporu na dobré životné podmienky zvierat na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, že koeficient prepočtu kurčiat chovaných na produkciu mäsa je 0,0046 v zmysle § 18 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z.. Tabuľka prepočtu hydiny, ktorá je prílohou č. 3 tohto nariadenia nezahŕňa uvedený koeficient.

14.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu Jednotnej žiadosti pre rok 2023 aj vo formáte PDF – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory na rok 2023 aj vo formáte PDF. Prijímatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.

14.04.2023

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory 2023 – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2023.

13.04.2023

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023 - AKTUALIZOVANÉ

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023. Prijímatelia môžu podávať svoje žiadosti elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.

13.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.

13.04.2023

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2023.

11.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr – zakresľovanie v aplikácii GSAA pre rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti vykonávacie nariadenie komisie EÚ č. 2022/1173, a to konkrétne článok 8 bod 1., ktorým sa okrem iného zavádza povinnosť zakresľovania poľnohospodárskej plochy prostredníctvom aplikácie GSAA aj pre prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje kondicionalita, ale pritom nežiadajú o podporu v rámci intervencii na plochu. V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý poberá priame podpory, je registrovaný na PPA a nedisponuje prístupmi do aplikácie GSAA, je potrebné požiadať o prístupy do aplikácie GSAA prostredníctvom registračného formulára pre priame podpory 2023 za účelom zakreslenia dotknutých pozemkov. Pri zakresľovaní sa ďalej prijímatelia riadia príručkou pre prijímateľa priamych podpôr pre rok 2023. Registračný formulár pre priame podpory 2023 bude zverejnený na webovom sídle PPA v čase otvorenia kampane pre podávanie žiadostí. Predpokladaný termín zverejnenia je 14.4.2023.

04.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v legislatívnom procese je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Týmto upozorňujeme na zavádzanie novej povinnosti pre prijímateľov priamych podpôr, povinnosť k žiadosti o priame platby predkladať evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/102). 
PPA odporúča prijímateľom priamych podpôr pripravovať si evidenciu pozemkov už v predstihu v xlsx formáte.
Uvedené sa vzťahuje k podaniu žiadosti avšak najneskôr do 31.07.2023.

28.03.2023

Oznámenie o zverejnení registračného formulára pre priame podpory na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje aktuálny Registračný formulár pre priame podpory na rok 2023, ktorý slúži na registráciu nových prijímateľov priamych podpôr, alebo na zmenu údajov už registrovaných prijímateľov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ