Oznámenia

13.04.2023

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2023.

11.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr – zakresľovanie v aplikácii GSAA pre rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti vykonávacie nariadenie komisie EÚ č. 2022/1173, a to konkrétne článok 8 bod 1., ktorým sa okrem iného zavádza povinnosť zakresľovania poľnohospodárskej plochy prostredníctvom aplikácie GSAA aj pre prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje kondicionalita, ale pritom nežiadajú o podporu v rámci intervencii na plochu. V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý poberá priame podpory, je registrovaný na PPA a nedisponuje prístupmi do aplikácie GSAA, je potrebné požiadať o prístupy do aplikácie GSAA prostredníctvom registračného formulára pre priame podpory 2023 za účelom zakreslenia dotknutých pozemkov. Pri zakresľovaní sa ďalej prijímatelia riadia príručkou pre prijímateľa priamych podpôr pre rok 2023. Registračný formulár pre priame podpory 2023 bude zverejnený na webovom sídle PPA v čase otvorenia kampane pre podávanie žiadostí. Predpokladaný termín zverejnenia je 14.4.2023.

04.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v legislatívnom procese je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Týmto upozorňujeme na zavádzanie novej povinnosti pre prijímateľov priamych podpôr, povinnosť k žiadosti o priame platby predkladať evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/102). 
PPA odporúča prijímateľom priamych podpôr pripravovať si evidenciu pozemkov už v predstihu v xlsx formáte.
Uvedené sa vzťahuje k podaniu žiadosti avšak najneskôr do 31.07.2023.

28.03.2023

Oznámenie o zverejnení registračného formulára pre priame podpory na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje aktuálny Registračný formulár pre priame podpory na rok 2023, ktorý slúži na registráciu nových prijímateľov priamych podpôr, alebo na zmenu údajov už registrovaných prijímateľov.

23.03.2023

INFORMÁCIA O VÝMENE VRSTVY VODNÁ ERÓZIA PRE PLNENIE NORMY DPEP 5.

Tento rok sa začína nové programové obdobie, ktoré so sebou prináša aj množstvo noviniek pre poberateľov priamych podpôr. Už o niekoľko týždňov budú môcť Vaši členovia podávať svoje žiadosti o priame podpory na rok 2023 a tejto súvislosti si ich, prostredníctvom Vás, dovoľujeme informovať o jednej veľmi dôležitej zmene.

16.03.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - kontakt na infocentrá

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2023 sme v rámci štruktúr PPA vyčlenili na 14 regionálnych pracoviskách dni utorokštvrtok od 13:00 do 15:00 ako konzultačné hodiny pre prijímateľov. Na každom regionálnom pracovisku sú vyčlenené a zverejnené 2 telefónne čísla – jedno pre zamestnancov zo sekcie priamych podpôr a druhé pre zamestnancov sekcie kontroly na mieste. Rovnako je zverejnená mailová adresa na každé regionálne pracovisko agentúry, ktorá bola zriadená iba pre potreby poskytovania informácií pre žiadateľov. Odporúčame ale prijímateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií (AKS, SPPK, ASIF, Vidiecka platforma ...), aby nedošlo k zbytočnému duplikovaniu dotazov a zahlteniu telefónnych liniek, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znefunkčneniu pôvodného zámeru, ktorým je rýchle poskytnutie informácií čo najväčšiemu počtu prijímateľov.

Kontakty na jednotlivé regionálne pracoviská nájdete v prílohe.

23.02.2023

UPOZORNENIE

V prípade, že elektronickú žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné aby splnomocniteľ disponoval občianskym preukazom s elektronickým čipom, v opačnom prípade žiadosť nemusí byť prijatá správne, resp. splnomocnenie musí byť v origináli v elektronickej podobe podpísané KEP štatutárnym zástupcom, resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby (kvalifikovaný elektronický podpis).

16.02.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre

15.11.2022

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA pre rok 2022 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 22.11.2022 do 08:00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2022 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF