21-12-2018

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom dodatočného schválenia žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci odvolacieh