Monitorovacie správy

26-03-2015

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) a „Tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb“

02-07-2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo

PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu HPH, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia.

Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH od roku 2013 vypočíta z Výkazu o príjmoch a výdavkoch nasledovne:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru+ príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na zásoby + Výdavky na služby)
HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)

06-06-2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.1

Modernizácia fariem
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.2

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.4

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.5

Odbytové organizácie výrobcov
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.6

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 1.7

Využívanie poradenských služieb
od 2. 6. 2014

06-06-2014

MS pre opatrenie č. 2.1

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
od 2. 6. 2014