Monitorovacie správy

26.03.2015

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) a „Tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb“

02.07.2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo

PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu HPH, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia.

Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH od roku 2013 vypočíta z Výkazu o príjmoch a výdavkoch nasledovne:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru+ príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na zásoby + Výdavky na služby)
HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.4.2

Obnova a rozvoj obcí
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.4.1

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.3

Vzdelávanie a informovanie
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.2.B

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.2.A

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 3.1

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 2.1

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
od 2. 6. 2014

06.06.2014

MS pre opatrenie č. 1.7

Využívanie poradenských služieb
od 2. 6. 2014

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ