2012/OPRH/01

01-04-2014

Priloha č. 5a

01-04-2014

Priloha č. 5b

01-04-2014

Priloha č. 6a

01-04-2014

Priloha č. 6b

03-03-2014

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 10.0

OPATRENIE 3.2 PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHOV
OPATRENIE 5.1 TECHNICKÁ POMOC

03-03-2014

Príloha č. 1a

Oprávnené výdavky projektu

03-03-2014

Príloha č. 1b

Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

03-03-2014

Priloha č. 2

Žiadosť - opatrenie 3.2.

03-03-2014

Priloha č. 2

Žiadosť - opatrenie 5.1.

03-03-2014

Priloha č. 3