PPP

13.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa PPP

Otázka č. 23:
Žiadateľ - obec zrealizoval VO na rekonštrukciu kultúrneho domu v septembri, vtedy ešte neuvažoval o podaní ŽoNFP na MAS. V dokumentácii k VO nemá nikde spomenutý sociálny aspekt. Je aktuálne vo fáze pred podpisom zmluvy o dielo.
Teraz chce použiť toto VO k podaniu ŽoNFP na MAS
Môže uplatniť sociálny aspekt vo VO "dodatočne" doplnením návrhu zmluvy odporúčaným znením uplatnenia soc.aspektu: 
"V prípade, ak dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity
pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej
zákazky (obec, okres, VÚC)."
Podotýkam, že hodnota podľa zmluvy o dielo je 110,000 Eur s DPH, žiadaná časť cez MAS je cca 44000 Eur s DPH.
Odpoveď:
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa uvedeného v podkladoch VO nie je spomenuté uplatňovanie sociálneho aspektu, nie je možné uvedené VO použiť na preukázanie splnenia výberového kritéria k podaniu ŽoNFP.

Otázka č. 22:
V ITMS 2014+ je v časti 14 Podmienky poskytnutia príspevku časť "Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia" uvedené Potvrdenie Colného úradu, využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+ . Po využití integračnej akcie sa ako výsledok integračnej akcie zobrazí doklad, že subjekt nemá daňový nedoplatok, nie je vo výsledku vyjadrené, že nemá záväzky voči colnému úradu.
Otázka : Je potrebné aby si žiadateľ vyžiadal potvrdenie z colného úradu o vyrovnaných záväzkoch?
Alebo bude PPA akceptovať integračnú akciu, že subjekt nemá daňový nedoplatok?
Odpoveď:
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa LEADER je uvedené (str. 8.):

„Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, v prípadoch ak:
• je žiadateľom subjekt verejnej správy alebo
• je žiadateľom štátny podnik alebo
• je výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude so žiadateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom t. j. nesmie mať daňové evidované nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume vyššej ako 40 EUR. Predloženie splátkového kalendára potvrdeného veriteľom sa považuje za splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP
• Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)
• Splátkový kalendár potvrdený daňovým úradom, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak je relevantný)
• potvrdenie Colného úradu, využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+“
• v pripade technických problémov, nefunkčnosti integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+“:
• Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
• Potvrdenie príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu vo formáte IBAN, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
Spôsob overenia 
• v zozname daňových dlžníkov, ktorý je verejne dostupný na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a, resp. v zmysle dokumentácie uvedenej v časti „Forma a spôsob preukázania splnenia PPP“.“

V zmysle uvedeného je integračná akcia dostatočná.

Otázka č. 21:
V prílohe 2B - Projekt realizácie, v časti Popis výdavkov projektu - Návrh rozpočtu projektu sa pod jednorázovou platbou (návrh rozpočtu) uvádza nasledovné: Uviesť oprávnený výdavok: - čo konkrétne tu PPA požaduje od žiadateľov vyplniť, aby sme to nemuseli dodatočne opravovať? 
Odpoveď:
Stručný popis predmetu projektu v nadväznosti na oprávnené výdavky, suma - ako bola určená suma (PHZ, VO).

Otázka č. 20:
Chcem sa spýtať, či obec môžu predkladať k ŽoNFP dokumenty, ktoré si vytlačia cez systém DCOM (Dátové centrum obcí a miest). Ide o nasledovné výstupy z DCOM:
- Výpis z registra trestov,
- LV 
- snímku z katastra,
Budú takéto prílohy akceptované?
Odpoveď:
Podľa Prílohy 6B Podmienky poskytnutia príspevku, časť 2 Všeobecné podmienky
bod: 1.4 Žiadateľ je povinný predložiť výpis z registra trestov alebo Prílohu č. 22B, v rámci, ktorej predkladá Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov MAS, resp. PPA.
bod 1.11 Podmienka mať vysporiadané majetkovo - právne vzťahy
•List vlastníctva, v prípade výlučného vlastníctva žiadateľa - nevyžaduje sa predloženie prílohy
•Výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva prenajímateľa/všetkých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti – nevyžaduje sa predloženie prílohy 
•Kópia originálu z katastrálnej mapy zo situačným zakreslením plánovanej investície (nepredkladá sa v prípade investícii do strojov), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
Ako je uvedené vyššie: tam, kde je požadované predložiť napr. dokument, sken listinného originálu apod., predložíte ho. (LV sa nevyžaduje)
Kde postačuje Príloha č. 22, predložíte Prílohu č. 22 alebo výpis z registra trestov. Budeme akceptovať i výpis z DCOM

Otázka č. 19:
K preukázaniu PPP - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu - je žiadateľ povinný okrem iných príloh predložiť aj:
• Projektová dokumentácia s rozpočtom, originál alebo úradne overená fotokópia overená stavebným úradom, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (listinná forma len v prípade, že dokumentácia je rozsiahlejšieho charakteru). Rozpočet musí byť overený projektantom, alebo inou autoritou. Rozpočet musí mať odčlenené výdavky na tzv. „pomocné“ práce (búracie, príprava staveniska), ak sú oprávnené.
V prípade, že žiadateľ predkladá projektovú dokumentáciu ako sken prostredníctvom ITMS2014+, znamená to, že musí naskenovať celú PD vrátane všetkých stavebných výkresov alebo stačí naskenovať len tie časti PD, kde je viditeľné jej overenie stavebným úradom + predložiť ju ako celok vo formáte PDF (ale nie sken)? Pýtame sa preto, že takto skenované PD sa stávajú rozsiahlymi, a tým pádom neostáva žiadateľovi nič iné, len ju predložiť aj tak v listinnej forme.
Odpoveď:
Predkladá celú projektovú dokumentáciu.

Otázka č. 18:
Prosíme o usmernenie PPP 1.11 Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu,
konkrétne ohľadom prílohy
"Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov... 
Žiadateľ doložil Stavebné povolenie bez vyznačenia právoplatnosti. MAS vyzve žiadateľa na doloženie Právoplatného stavebného povolenia, s tým, že právoplatnosť muselo nadobudnúť v čase prvotného predloženia ŽoNFP, alebo "právoplatnosť" môže byť vyznačená na stavebnom povolenie aj v čase ku doplneniu ŽoNFP?
Odpoveď:
V prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa je uvedené:
 •Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov...tzn., že stavebné povolenie musí byť právoplatné ku dňu podania ŽoNFP.

Otázka č. 17:
Ak žiadateľ nevykonal Integračnú akciu, postačuje pre overenie PPP vykonanie IA zo strany MAS, ku dňu realizácie administratívneho overovania?
Odpoveď:
a. Ak je v prílohe 6B povinnosť zrealizovať integračnú akciu (ďalej IA) zo strany Žiadateľa, MAS už nemôže dodatočne spracovať IA.
b. Ak je v prílohe 6B požadované od Žiadateľa Čestné prehlásenie, tak IA zrealizuje MAS.

Otázka č. 16:
Povinná príloha "Kópia originálu z katastrálnej mapy so situačným zakreslením": 
a. je akceptovateľná mapa stiahnutá žiadateľom z katastrálneho portálu https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?  
b. je akceptovateľná mapa stiahnutá žiadateľom z "Over si"?
c. je možné akceptovať mapu na základe Výzvy na doplnenie ŽoNFP s dátumom ku dňu doplnenia ŽoNFP?
Odpoveď:
a. áno
b. áno
Dôležité je, aby z dokument boli zrejmé parcelné čísla na overenie vlastníckych vzťahov. Bude možné akceptovať aj situačný výkres z predloženej dokumentácie, ak v ňom budú čitateľné čísla parciel.
c. Nie je možné, ak nie je uvedený referenčný termín. V opačnom prípade sa postupuje v zmysle Zákona č. 292/2014 Z. z. podľa § 19, ods. 5.

Otázka č. 15:
Chcela by som Vás ešte raz poprosiť o názornú ukážku ako správne overiť podmienku oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Odpoveď:
Link je v prezentácii zo školenia z 31.5.2023. Ak je vyjadrenie miestne príslušného okresného úradu, že sa posudzuje, tak dokumentácia by mala byť na enviroportále. Opätovne ho uvádzame: https://www.enviroportal.sk/sk/eia
V prípade, ak výstup z procesu posudzovania vplyvov činnosti nie je zverejnený na uvedenom webovom sídle, vyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej forme.

Otázka č. 14:
Chcela by som si overiť pohľad PPA na vyhodnotenie kritéria "Žiadateľovi doposiaľ nebola v rámci stratégie CLLD schválená v danom podopatrení žiadna ŽoNFP" a priradenie bodov v prípadoch:
a. ak MAS schválila projekt, ale PPA ho neschválila
b. ak MAS aj PPA schválila projekt, ale prijímateľ dal späťvzatie
c. ak Žiadateľ a PPA uzatvorili dohodu o ukončení zmluvy
d. ak PPA odstúpila od zmluvy z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok
Odpoveď:
a. Žiadateľovi doposiaľ nebola v rámci stratégie CLLD schválená v danom podopatrení žiadna ŽoNFP,
b. Žiadateľovi doposiaľ nebola v rámci stratégie CLLD schválená v danom podopatrení žiadna ŽoNFP,
c. Žiadateľovi doposiaľ nebola v rámci stratégie CLLD schválená v danom podopatrení žiadna ŽoNFP,
d. Žiadateľovi bola v rámci stratégie CLLD schválená v danom podopatrení ŽoNFP.

Otázka č. 13:
Kto bude vyhodnocovať vecné plnenie PPP? MAS v rámci AO alebo PPA v rámci kontroly ZS ? Ak MAS bude mať pochybnosť o plnení PPP napr. majetkového vysporiadania, obsahu stavebného povolenia alebo o úplnosti PD, tak môže/musí v takýchto veciach vyzývať žiadateľa na doplnenie/objasnenie a prípadne zastaviť konanie alebo len formálne skontroluje predloženie príloh a posúdenie ich vecného obsahu ponechá na PPA ? V praxi to môže znamenať, že MAS bude mať prácu aj náklady s AO a OH, ale nebude mať možnosť zasiahnuť, pričom bude viac-menej zrejmé, že žiadateľ PPP vecne nespĺňa a spolieha na to, že PPA si to nevšimne alebo to bude riešiť menej prísne ako MAS. V konečnom dôsledku by schválenie takej ŽoNFP mohlo mať aj trestno-právne dôsledky (subvenčný podvod). Kto bude niesť za to zodpovednosť ? Otázkou poukazujem na potrebu jasného určenia deliacich čiar medzi kompetenciami MAS a PPA pri kontrole ŽoNFP, aby sa predišlo nedorozumeniam.  
Odpoveď:
V zmysle príručky pre prijímateľa LEADER sa v kapitole 8.3.2 Posúdenie podmienok poskytnutia príspevku jednoznačne uvádza (ods. 5), že prípade, ak v rámci posúdenia podmienok poskytnutia príspevku vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, MAS vyzve žiadateľa nie len na doplnenie neúplných údajov alebo vysvetlenie nejasností ale aj o nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie dokumentov/údajov ŽoNFP. Ak je pre MAS v procese AO/OH zrejmé, že vecný obsah prílohy nie je správny, prípadne má pochybnosť o plnení PPP žiadateľa automaticky vyzýva na odstránenie týchto nedostatkov.

Otázka č. 12:
Naši žiadatelia (MAS XY) pri príprave ŽoNFP v ITMS2014 robili integračné akcie (Colný a Daňový úrad).
Integračná akcia za Colný úrad vygeneruje výsledok (napr.: že subjekt nemá daňové nedoplatky). Integračná akcia za Daňový úrad nefunguje. Keďže Colný a Daňový úrad spadajú pod jedného správcu, považuje sa výsledok integračnej akcie za Colný úrad za výsledok aj pre Daňový úrad? 
Odpoveď:
V prípade, že funguje integračná akcia v systéme ITMS2014+ : žiadateľ urobí najneskôr ku dňu podania ŽoNFP integračnú akciu daňového a colného úradu (1 potvrdenie);
V prípade, že nefunguje integračná akcia v systéme ITMS2014+ : žiadateľ predkladá 2 potvrdenia a to 1 potvrdenie za daňový úrad a 1 potvrdenie za colný úrad

Otázka č. 11:
V prípade, že funguje integračná akcia pri potvrdení Colného úradu, v tom prípade potvrdenie daňového úradu žiadateľ k ŽoNFP neprikladá? 
Odpoveď:
V prípade, že funguje integračná akcia v systéme ITMS2014+ : žiadateľ urobí najneskôr ku dňu podania ŽoNFP integračnú akciu daňového a colného úradu (1 potvrdenie);
V prípade, že nefunguje integračná akcia v systéme ITMS2014+ : žiadateľ predkladá 2 potvrdenia a to 1 potvrdenie za daňový úrad a 1 potvrdenie za colný úrad

Otázka č. 10:
K preukázaniu PPP - Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti, voči žiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia - stačí získať cez integračnú akciu Informáciu o daňovom nedoplatku, t.j. jednu prílohu k splneniu tejto PPP voči colnému aj daňovému úradu? Chápeme to správne tak, že osobitné potvrdenia za Colný úrad a osobitne za Daňový úrad predkladá žiadateľ len v prípade nefunkčnosti integračnej akcie?
Odpoveď:
Postupujte podľa Prílohy 6 B, 2. VŠEOBECNÉ PPP, p.č. 1.9:
•potvrdenie Colného úradu, využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+“
•v pripade technických problémov, nefunkčnosti integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+“:
•Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
•Potvrdenie príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

Otázka č. 9:
1.16 PPP - poprosím objasniť spôsob, ako bude pre prijímateľa splnenie zmluvnej povinnosti prebiehať - "Zároveň vznikne zmluvná povinnosť vopred v lehote minimálne 10 pracovných dní ohlásiť PPA míľniky v procese stavby, pri ktorých dochádza k zastavaniu do budúcna neviditeľných častí stavieb tak, aby PPA mala možnosť vykonať účinnú kontrolu." 
Odpoveď:
zmluvná povinnosť - bude uvedené v zmluve - fotodokumentácia a stavebný denník v zmysle príručky pre prijímateľa, kap. 6.9.2

Otázka č. 8:
PPP 1.16 - Prosím o konkretizovanie akým spôsobom sa bude dokladovať táto PPP? Ak žiadateľ začne s realizáciou projektu pred podpisom zmluvy, ako naplní túto podmienku: Zároveň vznikne ZMLUVNÁ povinnosť vopred v lehote min 10 pracovných dní ohlásiť PPA miľníky v procese stavby..... Čo ak žiadateľ niektoré ,,míľniky" zabudne nafotiť? Aká hrozí sankcia?
Odpoveď:
PPP 1.16 sa dokladuje rozpočet vo forme Cenkros, zmluvy z CRZ, cenníky, katalógy ap. Zmluvná povinnosť - bude uvedené v zmluve - fotodokumentácia a stavebný denník v zmysle príručky, kap. 6.9.2., Ak míľniky zabudne (nahlásiť, nafotiť, zapísať do stavebného denníka) je to porušenie zmluvných podmienok. Predpokladáme, že žiadateľ je upovedomený o podmienkach už v čase podávania ŽoNFP a preto by táto zmluvná podmienka nemala byť prekážkou.

Otázka č. 7:
PPP 1.11 - Prosím o bližšie vysvetlenie: Rozpočet musí mať odčlenené výdavky na tzv. ,,pomocné" práce (búranie, príprava, staveniska). Ako konkrétne má vyzerať toto odčlenenie? Sú tieto výdavky teda oprávnené, alebo neoprávnené?
Odpoveď:
Odčlenené, znamená musia byť uvedené samostatne v rozpočte, s prideleným samostatným kódom (9 miestny číselný kód) a nie ako súčasť „hlavných“ výdavkov. Pomocné práce sú oprávnené. 

Otázka č. 6:
PPP 1.9 - funguje už v ITMS2014+ integračná akcia ,,Colný úrad". Chápem tomu dobre, že ak ju žiadateľ použije, tak už nepotrebuje klasické potvrdenie z Colného úradu?
Odpoveď:
V ITMS2014+ funguje integračná akcia a vie si ju spraviť aj žiadateľ. 
Tak ako je uvedené aj v samotnom texte tejto podmienky: "v prípade technických problémov, nefunkčnosti integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+“
- Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ 

Otázka č. 5:
PPP č. 1.8 - prosím bližšie vysvetliť spôsob overovania tejto podmienky. Čo konkrétne má byť zverejnené na stránke www.enviroportal.sk? V akej časti tejto stránky máme hľadať informácie? Za akých podmienok teda netreba ,,klasické" vyjadrenie z NATURY a Odboru životného prostredia?
Odpoveď:
MAS overuje iba doklady doložené žiadateľom s vyjadreniami dotknutých odborov životného prostredia. Táto podmienka sa overuje na príslušnom odbore životného prostredia v prípade, ak je potrebná. Týka sa investičných podopatrení. Vyjadrenie z odboru životného prostredia je potrebné. Môže byť v znení, že na danú investičnú akciu nie je potrebné vyjadrenie. Ak je stavba/technológia posudzovaná cez EIA, nájdete ju v zozname https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Otázka č. 4:
Dajú sa v rámci opatrenia kombinovať aktivity, alebo to bude ako v základnej alokácií, že si žiadateľ musel vybrať len 1 aktivitu
Odpoveď:
V rámci opatrenia sa aktivity dajú kombinovať avšak MUSÍ to byť schválené v stratégií.

Otázka č. 3:
Podmienka 1.11 - k dátumu predloženia ŽoNFP už musí byť stavebné povolenie právoplatné? Ak to nestihnú k uzávierke výzvy, môžu doložiť na základe výzvy na doplnenie aj s neskorším dátumom než bola uzávierka výzvy?
Odpoveď:
Nie je tu žiadna výnimka na dodatočné predloženie stavebného povolenia. Stavebné povolenie musí byť označené právoplatnosťou v čase podania ŽoNFP.

Otázka č. 2:
Podmienka 1.8 - poprosila by som konkrétne ukázať, že kde spomínaný dokument na enviroportali to vieme nájsť 
Odpoveď:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Otázka č. 1:
Podmienka 1.4 - v prípade ak nám doručia prílohu 22B - bude možné overiť cez ITMS priamo alebo sa bude dať overiť len cez Oversi? Oversi nám odteraz nefungovalo, tak aby sme vedeli či rovno pýtať výpis z registra trestov alebo či to bude možné skontrolovať cez ITMS
Odpoveď:
MAS si vie overiť prílohu 22B len prostredníctvom OVERSI.SK. Na sfunkčnenie OVERSI.SK je potrebná komunikácia s prevádzkovateľom systému. Integrácia (register trestov)v ITMS2014+ nie je možná.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001