33/PRV/2018

11.06.2018
Výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky Podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.6.2018 do 23.7.2018

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ