Opatrenie 2.2

20-12-2013

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 9.0

OPATRENIE 2.1 INVESTÍCIE DO AKVAKULTÚRY
OPATRENIE 2.2 INVESTÍCIE DO SPRACOVANIA A UVÁDZANIA NA TRH

20-12-2013

Príloha č. 1: Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

20-12-2013

Príloha č. 2: Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

20-12-2013

Príloha 3a - Tabuľková časť

20-12-2013

Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo

20-12-2013

Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo

20-12-2013

Príloha 3d

20-12-2013

Priloha 4a - ŽoNFP - opatrenie 2.1

20-12-2013

Priloha 4b - ŽoNFP - opatrenie 2.2

20-12-2013

Príloha 5