Žiadosť o platbu

01-04-2014

Žiadosť o platbu

01-04-2014

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

01-04-2014

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

01-04-2014

Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

30-07-2012

Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1

30-07-2012

Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2

20-03-2012

Čestné vyhlásenie

ku všetkým žiadostiam o platbu (okrem opatrenia 5.1) bez ohľadu na menu výdavkov

17-10-2011

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2

17-10-2011

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 5.1

17-10-2011

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov