2011/OPRH/02

28.02.2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013 opatrenie 3.2

28.02.2011

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 5.0

28.02.2011

Príloha 6 - Číselník

28.02.2011

Príloha 8a - Žiadosť o platbu - EUR

28.02.2011

Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

28.02.2011

Príloha 8c - Žiadosť o platbu - SKK

28.02.2011

Príloha 8d - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

28.02.2011

Príloha 8e - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2

28.02.2011

Príloha 8f - Čestné vyhlásenie

28.02.2011

Priloha 9a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ