VÝZVA č. 2012/PRV/25

14-12-2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 3.2B č.2012/PRV/25

14-12-2012

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2B

14-12-2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

14-12-2012

Príloha č. 3 k ŽoNFP

14-12-2012

Príloha č. 4 k ŽoNFP

Tabuľková časť projektu