Odborní hodnotitelia

23.01.2023

Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom o odborné hodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila otvorenú Výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3.
Prvý termín na zber žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 31.3.2023.

31.01.2022

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 8.3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom o odborné hodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 44/PRV/2019 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených predložených pre podopatrenie 8.3. Termín uzavretia výzvy je 15.3.2022.

20.01.2022

Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 8.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom o odborné hodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 45/PRV/2020 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila Výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených predložených pre podopatrenie 8.4. Termín uzavretia výzvy je 28.2.2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ