Oznámenia k PRV

31.05.2024

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 59/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 59/PRV/2022 výzvu č. 59/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.
Aktualizáciou výzvy sa na základe stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve zo 7 500 000,00 EUR na 8 160 779,38 EUR.

31.05.2024

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 66/PRV/2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 66/PRV/2023 výzvu č. 66/PRV/2023 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Aktualizáciou výzvy sa na základe stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve zo 40 000 000,00 EUR na 47 225 800,00 EUR.

28.02.2024

Oznámenie pre prijímateľov projektových podpôr k monitorovacím správam.

Z dôvodu technických problémov pri otváraní predložených monitorovacích správ, podaných cez ÚPVS – Slovensko.sk www.slovensko.sk, Vám odporúčame pri podávaní monitorovacích správ elektronicky využiť postup uvedený v prílohe.

09.05.2023

Oznámenie o úprave online kalkulačky pre výzvu č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že bola aktualizovaná online kalkulačka pre Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

18.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov - možnosť predĺženia lehoty

V prípade ak termín do ktorého je potrebné zrealizovať aktivity projektu, uvedený v čl. 3 Termín realizácie projektu Zmluvy o poskytnutí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stanovuje, že doba realizácie aktivít je kratšia ako 4 roky od účinnosti zmluvy je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o predĺženie tejto lehoty, a to najviac na obdobie 4 rokov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, maximálne však do 30.06.2025.

Žiadosť o predĺženie tejto lehoty je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu pred termínom realizácie uvedenom v čl. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

06.02.2023

Oznámenie pre verejných obstarávateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, že verejní obstarávatelia sú v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať informačný systém Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma), ktorý poskytuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom, uchádzačom a záujemcom aplikačné programové vybavenie na realizáciu procesov verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným je dôležité dodať, že podľa § 187l ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z. sa v prípade verejného obstarávania vyhláseného alebo preukázateľne začatého do 31. januára 2023 takáto povinnosť nevyžaduje.

08.04.2022

Oznámenie PPA o zverejnení prezentácie z webinárov

V súvislosti s webinármi uskutočnenými v dňoch 5.4.2022 a 7.4.2022 pre potencionálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a výzvy č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PPA zverejňuje prezentáciu.

03.09.2019

Oznámenie PPA o zverejnení Prílohy č. 6 k ŽoP

PPA oznamuje prijímateľom PRV 2014 – 2020, že v prípade predkladania záverečných žiadostí o platbu v podopatrení 4.1 prijímateľ v rámci povinných príloh predkladá aj prílohu č. 6 k ŽoP. Povinnosť predložiť uvedenú prílohu č. 6 k ŽoP sa vzťahuje na všetky záverečné ŽoP v podopatrení 4.1 podané prijímateľmi na PPA počnúc dňom zverejnenia tohto oznámenia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ