2013/OPRH/01

15-01-2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013

15-01-2013

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 8.0

15-01-2013

Príloha 1 Zoznam produktov

15-01-2013

Príloha 2a Definícia mikropodnikov

15-01-2013

Príloha 2b Nová definícia malých a stredných podnikov – užívateľská príručka

15-01-2013

Príloha 3a - Tabuľková časť

15-01-2013

Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo

15-01-2013

Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo

15-01-2013

Príloha 3d Pokyny pre vypracovanie tabuľkovej časti

15-01-2013

Priloha 4a - ŽoNFP - opatrenie 2.1