Podopatrenie 7.6

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 7.6

Otázka č. 4:
Sú v rámci opatrenia č. 7.6 oprávnené nasledovné výdavky
- obstaranie krojov;
- obstaranie hudobných nástrojov;
- obstaranie „strešného boxu“ na automobil, pre účely prevozu hudobných nástrojov;
- obstaranie „projekcie“ za účelom propagácie činnosti /plátno + videoprojektor – žiadateľ počas vystúpenia folklórnej skupiny chce propagovať i ďalšiu činnosť o.z. – výroba kraslíc, výroba párt, fotodokumentáciu z činnosti/.
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Záleží od samotného cieľu projektu. 
Výdavky musia mať súvislosť s tradičným umením.

Otázka č. 3:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.6
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
V rámci investícií do prírodného dedičstva by bolo napr. oprávnené založenie ovocného sadu so špeciálnou odrodou stromov charakteristický pre dané územie (nebolo by to určené na predaj ovocia, len ako poznávacia aktivita na zachovanie prírodného dedičstva)?
Odpoveď:
V zmysle prílohy č. 6B k Príručke sú oprávnené investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním prírodného dedičstva, t. j. nie so založením (výsadbou).
Cieľ je zachovanie tradičných techník

Otázka č. 2:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.6
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Zafinancovanie techniky pre divadelný/tanečný súbor, ktorý pripraví nejaké vystúpenie? Ak sa jedná o skvalitnenie kultúrneho dedičstva, môžeme tomu rozumieť tak, že nemusí ísť o tradičné umenie, ale aj niečo inovatívnejšie a súčasnejšie (možno postavené na nejakých základoch tradičného umenia)? 
Odpoveď:
Musí ísť o tradičné umenie.

Otázka č. 1:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.6
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Založenie múzea zameraného na tkáčsku výrobu (žiadateľ - občianske združenie),
Odpoveď:
Žiadateľ - občianske združenie je oprávnený v zmysle prílohy č. 6B k Príručke a pokiaľ sa pod pojmom založenie múzea nemyslí výstavba múzea, tak založenie múzea zameraného na tkáčsku výrobu spadá v zmysle prílohy č. 6B pod aktivitu - investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety zamerané napr.: podpora na zachovanie nehmotného dedičstva ako hudba, folklór, etnológia a pod.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ