Výzva č. 2009/PRV/12

01-06-2012

Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

15-02-2012

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

k verzii č. 2 upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

29-04-2011

Dodatok zo dňa 19.4.2011 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007-2013 - k verzii 2

01-12-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

15-07-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.6.

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

15-07-2009

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 č. 2009/PRV/12


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS