Výzva č. 2015/PRV/37

07.07.2015

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.
Účinnosť od: 27. 04. 2015

Aktualizované 7.7.2015

29.04.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.

29.04.2015

Príloha č. 2 - Tabuľková časť

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ