Výzva č. 2015/PRV/37

07-07-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.

Aktualizované 7.7.2015

07-07-2015

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.
Účinnosť od: 27. 04. 2015

Aktualizované 7.7.2015

07-07-2015

Žiadosť o poskytnutie NFP, opatrenie 3.4.2.

Aktualizované 7.7.2015

29-04-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.

29-04-2015

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“.
Účinnosť od: 27. 04. 2015

29-04-2015

Žiadosť o poskytnutie NFP, opatrenie 3.4.2.

29-04-2015

Príloha č. 1 - Projekt realizácie

29-04-2015

Príloha č. 2 - Tabuľková časť

29-04-2015

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

29-04-2015

Príloha č. 4 - Splnomocnenie žiadateľa