26/PRV/2017

12.03.2018

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 13/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a i

20.12.2017

Výzva na opatrenie 8.6

Výzva aktualizovaná 27.3.2018 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu

20.12.2017

Príloha č 1 k výzve formulár ŽoNFP

20.12.2017

Príloha č 3 k výzve predb. informácia

20.12.2017

Príloha č 5 metodické usmernenie koordinátora statnej pomoci

20.12.2017

Príloha č 6 k výzve príručka pre používateľov k definicií mikropodnikov malých a stredných podnikov

20.12.2017

Príloha č 7 k výzve čestné vyhlásenie

20.12.2017

Príloha č 8 k výzve synergie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ