26/PRV/2017

27-03-2018

Výzva na podopatrenie 8.6

aktualizácia č. 1

26-03-2018

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 14/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8.6 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzanie na trh

12-03-2018

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 13/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a i

20-12-2017

Výzva na opatrenie 8.6

Výzva aktualizovaná 27.3.2018 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu

20-12-2017

Príloha č 1 k výzve formulár ŽoNFP

20-12-2017

Príloha č 2 k výzve Prirućka

20-12-2017

Príloha č 3 k výzve predb. informácia

20-12-2017

Príloha č 4 k výzve schéma

20-12-2017

Príloha č 5 metodické usmernenie koordinátora statnej pomoci

20-12-2017

Príloha č 6 k výzve príručka pre používateľov k definicií mikropodnikov malých a stredných podnikov