Oznámenia pre MAS

02.10.2023
Oznámenie pre MAS k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.
PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že na internetovej stránke NSRV SR v časti „Registrácia konečných prijímateľov podpory z PRV SR 2014 - 2022 do Národnej siete rozvoja vidieka SR“ je zverejnený registračný formulár pre podopatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

viac informácií

17.07.2023
Oznámenie pre MAS a potencionálnych žiadateľov
PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) a potencionálnym žiadateľom z podopatrení 6.1 a 6.3, že berúc do úvahy termín vydania Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 a technické problémy s ITMS budú po aktualizácií stratégií príslušných MAS v blízkej dobe aktualizované výzvy na základe požiadavky zo strany MAS. Po aktualizácii bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy.

08.06.2023
Oznámenie pre MAS
PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom iniciatívy LEADER, že v súvislosti s pripravovaným vydávaním rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 bude v celkovej schválenej sume uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP zohľadňovať sumy všetkých predložených žiadostí o platbu príslušnej MAS podaných na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kontrahovaných v rámci z výzvy č. 27/PRV/2018, a to ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

viac informácií

22.03.2023
Oznam
Aktualizácia č. 1 - Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k podmienkam poskytnutia príspevku výzva č. 27/PRV/2018/Podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
výzva č. 21/PRV/2017/Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

07.12.2022
Usmernenie
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k podmienkam poskytnutia príspevku výzva č. 27/PRV/2018/Podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie výzva č. 21/PRV/2017/Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

viac informácií

18.07.2022
Stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaní
PPA oznamuje, že zverejnila stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaní.

23.06.2022
Oznámenie pre MAS k Usmerneniu č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že v zmysle kapitoly 9.1.1, ods. 3, písm. c) Systému riadenia CLLD je MAS oprávnená vykonať v rámci aktualizácie stratégie CLLD podľa Usmernenia č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „Usmernenie č. 7“) aj presun  finančných prostriedkov z podopatrení PRV SR 2014 – 2022 (napríklad: podopatrenia 16.4, 6.2, 8.4 a pod.), ktoré neboli uvedené k dátumu predloženia aktualizácie stratégie CLLD na Pôdohospodársku platobnú agentúru uvedené v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka pre prijímateľa LEADER“). 

viac informácií

09.06.2022
Oznámenie pre MAS
PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že v prípade ak žiadateľ splnil podmienku mať predložené ukončené verejné obstarávanie/obstarávanie zároveň s predloženou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a nastali odôvodnené skutočnosti, na základe ktorých dôjde preukázateľne k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom, je možné opakovane vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie kedykoľvek v procese konania.

viac informácií

03.06.2022
Oznámenie
PPA oznamuje MAS, že zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.3. zverejnenej dňa 11.09.2020. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o ďalšie roky.

20.05.2022
Usmernenie č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 – aktualizácia č. 1
Usmernenie č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 ako Gestora CLLD k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na základe pridelenia dodatočnej alokácie v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022 v znení aktualizácie č.1.

viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001