23/PRV/2017

15.12.2017

Príloha č.1 k výzve 6.3 formulár ŽoNFP

15.12.2017

Príloha č.2 k výzve 6.3 Príručka pre žiadateľa v3

15.12.2017

Príloha č.3 k výzve 6.3 synergie

15.12.2017

Príloha č.4 k výzve predb informacia

15.12.2017

Príloha č.5 k výzve 6.3 zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby

15.12.2017

Príloha č.6 k výzve 6.3 Nezamestnanosť 31.12.2016

15.12.2017

Príloha č.7 k výzve 6.3 príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov malých a stredných podnikov A1

15.12.2017

Príloha č.8 k výzve 6.3 ukazovatele

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ