Výzva č. 2013/PRV/30

26.06.2013

Príloha č.3 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.4 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.5 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“

Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Aktualizované 12. 7. 2013

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ