9/PRV/2015

15.07.2015

Výzva - opatrenie 6.1

03.12.2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí

PDF formulár

  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému

15.07.2015

Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1

DOCX formulár iba pre papierové podanie (vyplnenie a tlač)

15.07.2015

Priloha č.1. k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán

15.07.2015

Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

15.07.2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

15.07.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

15.07.2015

Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa

15.07.2015

Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa

15.07.2015

Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev