2010/OPRH/01

14-10-2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve...

12-10-2010

Čestné vyhlásenie MSP

01-10-2010

Vzorová zmluva Opatrenie 2.2.

01-10-2010

Vzorová zmluva Opatrenie 2.1.

01-10-2010

Tabuľkové časti projektu

01-10-2010

Podvojné účtovníctvo

01-10-2010

Jednoduché účtovníctvo

01-10-2010

Príloha č. 10b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov

01-10-2010

Príloha č.10a Žiadost o vratenie FP

01-10-2010

Príloha č. 9b - Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“