2010/OPRH/01

14.10.2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve...

12.10.2010

Čestné vyhlásenie MSP

01.10.2010

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013

Číslo výzvy:2010/OPRH/01

01.10.2010

Príloha č. 1: Zoznam produktov

01.10.2010

Príloha č. 2: Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

01.10.2010

Príloha č. 3: Zápisnica z výberu víťazného dodávateľa v zmysle príručky formou 3 cenových ponúk

01.10.2010

Príloha č. 4: Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

01.10.2010

Príloha č. 5a. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1.

01.10.2010

Príloha č. 5b. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ